ข่าวประจำวัน
"ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
"การดำเนินการเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ...."
"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
โครงการของรัฐ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านมะม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6 จังหวัดปราจีนบุรี(14/08/2561) 1
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านคลองใหญ๋ หมู่ที่ 1 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6 จังหวัดปราจีนบุรี(14/08/2561) 1
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหลังโรงยาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6 จังหวัดปราจีนบุรี(14/08/2561) 1
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพลุ หมู่ที่ 6 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6 จังหวัดปราจีนบุรี(14/08/2561) 1
โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งชายหาดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กรมโยธาธิการและผังเมือง(11/08/2561) 8
ปรับปรุงคลองสาย 5DL-RMC สำนักงานชลประทานที่ 6(10/08/2561) 10
โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานและการให้บริการของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(10/08/2561) 31
งานวางท่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำนายาง ถึง สถานีจ่ายน้ำสามพระยา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาค(10/08/2561) 9
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหินลับศิลามงคล สำนักงานชลประทานที่ 5(09/08/2561) 10
แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 5(09/08/2561) 10
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ