ข่าวประจำวัน
"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
"สรุปผลการสัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย- เชียงใหม่"
"การประชุมและสัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก - เชื่อมทางรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี"
โครงการของรัฐ
อาคารป้องกันน้าเค็มราไวเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 16(28/06/2560) 2
งานอาคารป้องกันการกัดเซาะคลองระบายน้าสายใหญ่ ปตร.บาโรย สำนักงานชลประทานที่ 16(28/06/2560) 2
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้าฝายแค้มป์ขี้พร้า สายที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 16(28/06/2560) 1
ระบบส่งน้า ทรบ.ห้วยใหญ่ (ปชด.) ระยะที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 16(28/06/2560) 1
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้าฝายแค้มป์ขี้พร้า สายที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 16(28/06/2560) 2
ปรับปรุงระบบส่งนํ้าสถานีสูบนํ้าบ้านควนโต๊ะเหล็ง สำนักงานชลประทานที่ 16(28/06/2560) 2
ระบบท่อส่งน้าฝายน้าตกธารปลิวพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 16(28/06/2560) 1
ขุดลอกคลองลาหงา สำนักงานชลประทานที่ 16(28/06/2560) 2
งานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านถาทะลุ สำนักงานชลประทานที่ 16(28/06/2560) 2
ขุดลอกคลองคาแป สำนักงานชลประทานที่ 16(28/06/2560) 2
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ