ข่าวประจำวัน
"ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
"ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "
"ประชาสัมพันธ์การติดต่อประสานงานศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน) ณ อาคารสำนักงานชั่วคราว"
โครงการของรัฐ
โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ขก.1011 แยก ทล. ๒ – บ.พระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น กรมทางหลวงชนบท(25/04/2562) 11
โครงการติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ม.2 เทศาบาลตำบลหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม(24/04/2562) 3
โครงการปรับปรุงทางแยกเข้าพุทธอุทยานโลกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี แขวงการทางปราจีนบุรี(23/04/2562) 1
งานศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับการดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำสมุทรสาคร (ท่าจีน) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กรมเจ้าท่า(22/04/2562) 2
การจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุหลังลำดับที่ ลบ.1967 ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินวัดอินทรา(ร้าง) และที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.244(บางส่วน) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี(19/04/2562) 3
งานศึกษาด้านวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับการดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมเจ้าท่า(19/04/2562) 9
โครงการรับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูลฝอย บริเวณบ้านบ่อทองคำ หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบล หัวรอ(18/04/2562) 13
โครงการรับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูลฝอย บริเวณบ้านบ่อทองคำ หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบล หัวรอ(18/04/2562) 6
โครงการรับฟังความคิดเห็น เทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต(15/04/2562) 16
โครงการแปรรูปขยะชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลเมืองจันทบุรี(12/04/2562) 19
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ