ข่าวประจำวัน
"ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ...."
"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
"การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (การสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ)"
โครงการของรัฐ
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนราษฎร์สามัคคี ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4(23/02/2561) 0
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 420-หมู่ 5 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4(23/02/2561) 0
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนวัดแหลมไผ่ ม.2 ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4(23/02/2561) 0
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบางแทงแตก ม.3 ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4(23/02/2561) 0
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.3 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4(23/02/2561) 0
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายเลียบคลองบางกล้วย ม.1 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4(23/02/2561) 0
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยพุงหุงแกง หมู่ 4-หมู่ 5 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4(23/02/2561) 0
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างโรงมะพร้าว หมู่ที่ 3 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4(23/02/2561) 0
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองฉนาก ม.1 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4(23/02/2561) 0
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยอนามัยคลองฉนาก ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4(22/02/2561) 2
เผยแพร่ตามระเบียบ
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ