ข่าวประจำวัน
"ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อจากากรจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง"
"รฟม.จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว(ตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)ในระบบสารสนเทศ"
"สนข.สรุปผลสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนและโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง"
โครงการของรัฐ
โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมบ่อฝังกลบของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(11/10/2562) 1
โครงการศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย มหาวิทยาลัยนเรศวร(10/10/2562) 5
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 จังหวัดกรุงเทพมหานคร(09/10/2562) 5
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กรมเจ้าท่า(09/10/2562) 10
เผยแพร่ตามระเบียบ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม(07/10/2562) 3
เผยแพร่ตามระเบียบ
ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองตันตาล จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม(07/10/2562) 3
เผยแพร่ตามระเบียบ
ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองบ้านอาจารย์สมหมาย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม(07/10/2562) 0
เผยแพร่ตามระเบียบ
ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองวัดธรรมปัญญาราม จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม(07/10/2562) 2
เผยแพร่ตามระเบียบ
งานซ่อมแซมคันดิน ปตร.นางนม จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สำนักชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม(07/10/2562) 1
เผยแพร่ตามระเบียบ
ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ จำนวน 3 สาย ปริมาณดิน 1,342 ลูกบาศก์เมตร เขตจังหวัดราชบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม(07/10/2562) 2
เผยแพร่ตามระเบียบ
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ