ข่าวประจำวัน
"ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
"การดำเนินการเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ...."
"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
โครงการของรัฐ
โครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตูม - หนองฮู ระหว่าง กม.3+520 - กม.5+500 กรมทางหลวง(19/10/2561) 3
โครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2262 ตอนควบคุม 0100 ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ระหว่าง กม.30+500 - กม.31+800 กรมทางหลวง(19/10/2561) 3
โครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.44+550 - กม.45+224 กรมทางหลวง(19/10/2561) 3
โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย กรมทางหลวง(19/10/2561) 2
โครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2077 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.21+550 - กม.22+525 กรมทางหลวง(19/10/2561) 3
โครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.86+700 - กม.88+600 กรมทางหลวง(19/10/2561) 3
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ปราสาท - ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน - บ.ด่านพัฒนา ระหว่าง กม.243+739.000 ถึง กม.261+500.000 กรมทางหลวง(19/10/2561) 3
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ท่าตูม - อ.จอมพระ ระหว่าง กม.142+684.150 ถึง กม.164+436.000 กรมทางหลวง(19/10/2561) 5
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)(19/10/2561) 5
เผยแพร่ตามระเบียบ
กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.46+598 - กม.47+600 พื้นที่ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)(19/10/2561) 23
เผยแพร่ตามระเบียบ
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ