ข่าวประจำวัน
"ประชาสัมพันธ์การติดต่อประสานงานศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน) ณ อาคารสำนักงานชั่วคราว"
"ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
"การดำเนินการเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ...."
โครงการของรัฐ
ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย ฝั่งซ้าย ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 8.950 กม. สำนักงานชลประทานที่ 10(11/12/2561) 2
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ สำนักงานชลประทานที่ 10(11/12/2561) 1
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 8 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 4 สำนักงานชลประทานที่ 10(11/12/2561) 1
อาคารป้องกันตลิ่งท้าย ปตร.ปากคลองบางแก้วระยะที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 10(11/12/2561) 1
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 10(11/12/2561) 1
โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.)(11/12/2561) 2
โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2(11/12/2561) 1
ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 10(11/12/2561) 1
คันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง สำนักงานชลประทานที่ 10(11/12/2561) 2
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.8 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่3) สำนักงานชลประทานที่ 10(11/12/2561) 1
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ