ข่าวประจำวัน
" โครงการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1"
"การสัมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก"
"ขอเชิญเข้าร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เกาะต่าง ๆ (เกาะพยามและเกาะช้าง จังหวัดระนอง)"
โครงการของรัฐ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโบสถ์ บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (รับฟังครั้งที่ 2) กรมทรัพยากรน้ำ(26/03/2560) 1
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำมาศ บ้านไร่โคก หมู่ที่ 9 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กรมทรัพยากรน้ำ(24/03/2560) 6
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำไทรโยง(ช่วง2) บ้านหว่าน หมู่ที่ 10 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กรมทรัพยากรน้ำ(24/03/2560) 6
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเสม็ด บ้านบัวตารุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กรมทรัพยากรน้ำ(24/03/2560) 6
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำนางรอง บ้านตากแดด หมู่ที่ 8 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กรมทรัพยากรน้ำ(24/03/2560) 6
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเสว บ้านละหอกกระสัง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กรมทรัพยากรน้ำ(24/03/2560) 7
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทะลอก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเจริญ อำเภอ บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กรมทรัพยากรน้ำ(24/03/2560) 7
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กรมทรัพยากรน้ำ(24/03/2560) 7
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำมาบใหญ่ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 11 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ(24/03/2560) 7
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยรากไม้ ตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัแพร่ (รับฟังครั้งที่ 2) กรมทรัพยากรน้ำ(24/03/2560) 6
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ