ข่าวประจำวัน
"ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ...."
"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
"ประกาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี (สถานีศรีรัช(PK10) - เมืองทองธานี) ในระบบสาระสนเทศ"
โครงการของรัฐ
งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งขาออก) ตอนคลองประปา จังหวัดกรุงเทพมหานคร(19/04/2561) 4
เผยแพร่ตามระเบียบ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี กรมทรัพยากรน้ำ(19/04/2561) 0
เผยแพร่ตามระเบียบ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยยาง หมู่ที่ 4,7,11,13 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กรมทรัพยากรน้ำ(19/04/2561) 1
เผยแพร่ตามระเบียบ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยยาง หมู่ที่ 5,7,10,11 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กรมทรัพยากรน้ำ(19/04/2561) 0
เผยแพร่ตามระเบียบ
อาคารรับน้ำ พร้อมรางชักนำ้ของแก้มลิงดงส้มจีน สำนักงานชลประทานที่ 12(19/04/2561) 0
เผยแพร่ตามระเบียบ
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโป่งมะกอก บ้านโป่งแย้ หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรมทรัพยากรน้ำ(19/04/2561) 1
เผยแพร่ตามระเบียบ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำบ้านท่ากระทุ่ม บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กรมทรัพยากรน้ำ(19/04/2561) 1
เผยแพร่ตามระเบียบ
งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระรามที่ 6 จากแยกประดิพัทธ์ถึงคลองสามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร(18/04/2561) 5
เผยแพร่ตามระเบียบ
งานสำรวจออกแบบรายละเอียด ถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา กรมทางหลวงชนบท(18/04/2561) 6
ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ
ฝายบ้านเพชรเจริญพร้อมระบบส่งน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4(18/04/2561) 0
เผยแพร่ตามระเบียบ
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ