ข่าวประจำวัน
"รฟม.จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว(ตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)ในระบบสารสนเทศ"
"สนข.สรุปผลสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนและโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง"
"สนข. ดำเนินการจัดโครงการสัมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 8 (พื้นที่เมืองต้นแบบ:เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1)"
โครงการของรัฐ
งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร(20/08/2562) 3
เผยแพร่ตามระเบียบ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงลาดน้ำเตียน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน้ำ(19/08/2562) 6
เผยแพร่ตามระเบียบ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงไผ่แขก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน้ำ(19/08/2562) 3
เผยแพร่ตามระเบียบ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน้ำ(19/08/2562) 2
เผยแพร่ตามระเบียบ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน้ำ(19/08/2562) 2
เผยแพร่ตามระเบียบ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางบัว หมู่ที่ 1 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน้ำ(19/08/2562) 3
เผยแพร่ตามระเบียบ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลาดควายพร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน้ำ(19/08/2562) 4
เผยแพร่ตามระเบียบ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำสมุห์ อำเภอเมือง, อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน้ำ(19/08/2562) 2
เผยแพร่ตามระเบียบ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางรางบัว หมู่ที่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน้ำ(19/08/2562) 3
เผยแพร่ตามระเบียบ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสามจุ่น ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน้ำ(19/08/2562) 5
เผยแพร่ตามระเบียบ
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ