ข่าวประจำวัน
"เมืองพัทยา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1"
"สนข.ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบตามแนวเส้นทางโครงการระบบไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (มหาชัย-ปากท่อ) "
"เทศบาลเมืองท่าบ่อ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย"
โครงการของรัฐ
กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ระหว่าง กม.7+750 - กม.8+500 แขวงการทางกำแพงเพชร(12/12/2562) 0
ฝายน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ความยาว 9 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,000 เมตร สำนักงานชลประทานที่ 17(11/12/2562) 1
ระบบส่งน้ำ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 17(11/12/2562) 2
โครงการฝายบ้านพัฒนาชาติไทย ความยาวสันฝาย 12 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,800 เมตร สำนักงานชลประทานที่ 17(11/12/2562) 0
อาคารบังคับน้ำบ้านท่าข้าม พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ สำนักงานชลประทานที่ 17(11/12/2562) 0
โครงการฝายทดน้ำบ้านกำปงปาเระ ความยาวสันฝาย 10.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,400 เมตร สำนักงานชลประทานที่ 17(11/12/2562) 0
ฝายบ้านไอร์บือตง ความยาวสันฝาย 11.50 เมตร สูง 2.20 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,000 เมตร สำนักงานชลประทานที่ 17(11/12/2562) 1
คันกั้นน้ำเค็มบ้านเกาะหม้อแกง (ระยะที่ 2) ระยะทาง 1,358 เมตร สำนักงานชลประทานที่ 17(11/12/2562) 0
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 สาย โนนศรีคูณ - หนองผะองค์ ระหว่าง กม.69+000 - กม.81+000 รวมระยะทาง 12.000 กิโลเมตร แขวงการทางบุรีรัมย์(10/12/2562) 2
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(09/12/2562) 10
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ