ข่าวประจำวัน
"ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
"ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "
"ประชาสัมพันธ์การติดต่อประสานงานศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน) ณ อาคารสำนักงานชั่วคราว"
โครงการของรัฐ
งานสำรวจออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกบนถนนสาย ชร.5023 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย กรมทางหลวงชนบท(22/02/2562) 4
ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก อำเภอเมืองนครนายก - ปากพลี จังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาค(21/02/2562) 3
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ และที่ดินที่ทำการของ บมจ.อสมท เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย(21/02/2562) 18
ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จ.สุราษฏร์ธานี 1 แห่ง สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 3(21/02/2562) 4
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 สาย ศรีสะเกษ-วังหิน ระหว่าง กม.2+625 - กม.22+000 ระยะทาง 19.375 กิโลเมตร กรมทางหลวง(21/02/2562) 1
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (ท่าลี่) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาค(21/02/2562) 2
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขา เชียงคาน (บุฮม) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาค(21/02/2562) 1
เผยแพร่ตามระเบียบ
งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง กรมโยธาธิการและผังเมือง(20/02/2562) 3
ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ
งานปรับปรุงเส้นท่อระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.อากาศอำนวย) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7(20/02/2562) 2
เผยแพร่ตามระเบียบ
งานปรับปรุงเส้นท่อระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (แม่ข่าย, น.วาริชภูมิ, น.พรรณนานิคม, น.วานรนิวาส, น.บ้านบะฮี ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7(20/02/2562) 5
เผยแพร่ตามระเบียบ
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ