ข่าวประจำวัน
"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
"การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่"
"ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ...."
โครงการของรัฐ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองลุมปุ๊ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8(21/09/2560) 0
ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC ขรน.พิมาย พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8(21/09/2560) 0
แก้มลิงหนองแสง พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8(21/09/2560) 0
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านช่องแมว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8(21/09/2560) 0
ระบบระบายน้ำลำธารปราสาท พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลธารปราสาท อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8(21/09/2560) 0
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8(21/09/2560) 0
ระบบส่งน้ำรอบหนองก้างปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8(21/09/2560) 0
เพิ่มความจุเก็บกัก อ่างเก็บน้ำตะคร้อ สำนักงานชลประทานที่ 8(21/09/2560) 0
แก้มลิงบึงหลุมข้าว พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8(21/09/2560) 1
ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านกระเบื้องใหญ่ 1 แห่ง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8(20/09/2560) 1
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ