ข่าวประจำวัน
"ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
"ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "
"ประชาสัมพันธ์การติดต่อประสานงานศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน) ณ อาคารสำนักงานชั่วคราว"
โครงการของรัฐ
โครงการวางท่อสถานีผลิตน้ำไร่สอง - กปภ.สาขาแหลมฉบัง - มโนรมซอย 10 อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดชลบุรี(18/06/2562) 0
โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล (ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ลำพูน ๓ – สบเมย วงจรคู่ ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(18/06/2562) 8
โครงการวางท่อสถานีผลิตน้ำไร่หนึ่ง - อุโมงค์กลับรถชุมชนหนองหว้าซอย 7 อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดชลบุรี(18/06/2562) 0
โครงการวางท่อส่งน้ำสถานีผลิตน้ำบางละมุง - สถานีผลิตน้ำไร่สองอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดชลบุรี(18/06/2562) 0
โครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพาน ปี 2562 กลุ่มที่ 3 สะพานข้ามลำน้ำสงคราม ม.1-ม.9 ตำบลห้วยหลัว/บ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง/บ้านดุง จังหวัดสกลนคร/จังหวัดอุดรธานี กรมทางหลวงชนบท(14/06/2562) 10
โครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพาน ปี 2562 กลุ่มที่ 3 สะพานข้ามห้วยทวย ม.3 บ.นาขมิ้น - ม.2 บ้านดอนยาง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม กรมทางหลวงชนบท(14/06/2562) 2
โครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพาน ปี 2562 กลุ่มที่ 3 สะพานข้ามลำห้วยสวย ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย กรมทางหลวงชนบท(14/06/2562) 2
โครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพาน ปี 2562 กลุ่มที่ 3 สะพานข้ามแม่น้ำพอง บ.ท่าวังไผ่ ม.2 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย กรมทางหลวงชนบท(14/06/2562) 4
โครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพาน ปี 2562 กลุ่มที่ 3 สะพานข้ามห้วยยาง บ.สมนรินทร์ - บ.โนนสะอาด ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี กรมทางหลวงชนบท(14/06/2562) 3
งานจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กรมท่าอากาศยาน(12/06/2562) 10
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ