ข่าวประจำวัน
"สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6"
"เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนของประชาชน ประจำปี 2563"
"สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5"
โครงการของรัฐ
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0501 ตอนถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่างกม.289+750 -กม291+000 แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)(23/01/2563) 1
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยชะลาด กรมทรัพยากรน้ำ(23/01/2563) 2
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำสองแควเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ(23/01/2563) 1
(1.399) ซ่อมแซมครื่องกว้านบานระบายปตร.กลางคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย กม.57+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน(23/01/2563) 1
(1.398) ซ่อมแซมครื่องกว้านบานระบายปตร.กลางคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย กม.55+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน(23/01/2563) 1
(1.397) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายปตร.กลางคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย กม.49+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน(23/01/2563) 0
1.394) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินค(ลองส่งน้ำ 9ซ้าย-2ซ้าย กม.0+309 ถึง 3+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ปริมาณ 1,790 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน(23/01/2563) 1
(1.2695) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1ขวา-8ซ้าย-2ซ้าย (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ปริมาณ 1,028 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน(23/01/2563) 1
(1.2839) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลองส่งน้ำ จำนวน 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน(23/01/2563) 1
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านศรีคีรีรักษ์) ระยะที่ ๒ กรมทรัพยากรน้ำ(23/01/2563) 1
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ