ข่าวประจำวัน
"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
"สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก"
"การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงดอนสัก-เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี"
โครงการของรัฐ
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปลายท่อหน้า อบต.หวายเหนียว หมู่ ๗ ต.หวายเหนียว ถึง ลานจอดรถโรงงานไม้อัดเมโทร ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาค(21/11/2560) 0
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านทุ่งทอง หมู่ ๖ ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาค(21/11/2560) 0
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสระลงเรือ 1 บ้านห้วยลึกพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานกาญจนบุรี(21/11/2560) 1
เผยแพร่ตามระเบียบ
ระบบท่อส่งน้ำสระลงเรือ2 ระยะ2 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โครงการชลประทานกาญจนบุรี(21/11/2560) 0
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วนบนทางหลวงหมายเลข 304 (แจ้งวัฒนะ) กรมทางหลวง(20/11/2560) 10
ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายช่องจราจรแยกทางหลวงหมายเลข ๒ (บ้านหนองสองห้อง-อำเภอท่าบ่อ) สำนักงานทางหลวงที่ 3(20/11/2560) 5
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งหนองอำปรือ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกร่าง(17/11/2560) 6
เผยแพร่ตามระเบียบ
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ การไฟฟ้าเขต และคลองระบายน้ำ ดี 18 หมู่ 6 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาค(17/11/2560) 5
เผยแพร่ตามระเบียบ
โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel, RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกร่าง(17/11/2560) 8
เผยแพร่ตามระเบียบ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 และ ตอน 5 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา(17/11/2560) 2
เผยแพร่ตามระเบียบ
อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น,เผยแพร่ตามระเบียบเผยแพร่ตามระเบียบ, ไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบไม่ต้องเผยแพร่ตามระเบียบ,ข้อมูลไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
สาระน่ารู้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ