พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงาน


กฎกระทรวงระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556


คำชี้แจง/แนะนำ:ระเบียบ สายด่วนของรัฐบาล ผู้ประสบภัยชายแดนฯ รัฐบาลไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ คู่มือการมีส่วนร่วม ธรณีพิบัติ ศูนย์บริการประชาชน