ค้นหา

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ลำดับ URL/เอกสาร/ภาพ ชื่อ วันที่
1. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนก... 09/02/2561
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.... 13/05/2560
3. การจัดการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)โครงการศึก... 01/06/2561
4. ประกาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชม... 18/04/2561
5. ประกาศสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟ... 17/04/2561
6. ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมรามา... 09/03/2561
7. การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (การสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกของ... 08/02/2561
8. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพลเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารพา... 18/01/2561
9. การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบขนส่งสาธารณะเมื... 18/01/2561
10. สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาออก... 04/01/2561
 
 
แสดงรายการที่ 1-10 จาก 248 รายการ
หน้าที่ 1 จาก 25