ค้นหา

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ลำดับ URL/เอกสาร/ภาพ ชื่อ วันที่
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.... 13/05/2560
2. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทาง... 12/09/2560
3. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนก... 01/09/2560
4. การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคร... 30/08/2560
5. สรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครังที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) ศึกษาความเ... 30/08/2560
6. สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่... 22/08/2560
7. การประชุมปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่าง... 16/08/2560
8. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี (งานแก้ไขแนวเส้นทางช่วงผ่านอำเภอเมืองเ... 11/08/2560
9. รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงพย... 07/08/2560
10. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ได้รับผลกระทบตามแนวเส้นทาง ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาออกแบบระบบ... 04/08/2560
 
 
แสดงรายการที่ 1-10 จาก 226 รายการ
หน้าที่ 1 จาก 23