ค้นหา

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ลำดับ URL/เอกสาร/ภาพ ชื่อ วันที่
1.   ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม ของประ... 03/08/2561
2. การดำเนินการเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.... 09/02/2561
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.... 13/05/2560
4. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ ของ รฟม.ในวันที่ ๔ สิงหาคม 2561 11/07/2561
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในวันที่ ... 10/07/2561
6. ประกาศสรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) 04/07/2561
7. การจัดการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)โครงการศึก... 01/06/2561
8. ประกาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชม... 18/04/2561
9. ประกาศสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟ... 17/04/2561
10. ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมรามา... 09/03/2561
 
 
แสดงรายการที่ 1-10 จาก 252 รายการ
หน้าที่ 1 จาก 26