ค้นหา

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ลำดับ URL/เอกสาร/ภาพ ชื่อ วันที่
1.   ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม ของประ... 03/08/2561
2. การดำเนินการเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.... 09/02/2561
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.... 13/05/2560
4. ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลคอรุม ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น... 25/09/2561
5.   ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 14/09/2561
6. ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิเห็นของประชาชนตามแนวเส้นทาง (ช่วงกรุงเทพฯ - บ้านภาชี) 11/09/2561
7. ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร พ.ศ.2... 05/09/2561
8. ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 23/08/2561
9. ประกาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (การสรุปผลการศึกษาโครงการ)งานศึกษ... 16/08/2561
10. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ ของ รฟม.ในวันที่ ๔ สิงหาคม 2561 11/07/2561
 
 
แสดงรายการที่ 1-10 จาก 260 รายการ
หน้าที่ 1 จาก 26