ค้นหา

  Download  
 
ลำดับ URL/เอกสาร/ภาพ ชื่อ วันที่
1. แบบสำรวจความคิดเห็นการประชุมเชิงปฏิบัติฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ 23/01/2552
2.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 26/01/2552
3.
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 30/09/2552
4.
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบ นร. 26/01/2552
5.
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน มูลนิธิปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 26/01/2552
6.
คู่มือการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบ นร. 26/01/2552
7.
แบบ รฟ.1 (แบบรายงานการดำเนินการตามระเบียบฯ) 24/12/2551
8. เอกสารวิทยากร หลักสูตรพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2551 27/01/2552
9.   แบบแสดงเจตจำนงสมัครเข้าศึกษาอบรม 05/08/2552
10.
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดย ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 21/07/2553
 
 
แสดงรายการที่ 1-10 จาก 32 รายการ
หน้าที่ 1 จาก 4