ค้นหา

  คำถาม ถามบ่อย  
 
ลำดับ URL/เอกสาร/ภาพ ชื่อ วันที่
1.
คำถาม ถามบ่อย (สำหรับเจ้าหน้าที่) 26/01/2552
2.   ไม่สามารถใช้ Username/Password ทำการ LOGIN เข้าสู่ระบบได้ 12/06/2551
3.   สัญลักษณ์ที่ใช้ในเว็บไซต์ มีความหมายว่าอย่างไร 12/06/2551
4.   ทำไมไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการในเว็ปไซด์ได้ 12/06/2551
5.   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจำเป็นต้องลง "เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี" ทุกร... 19/06/2551
6.   การประชาคมเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อทำเป็นบ่อขยะ มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร และต้องร... 19/06/2551
7.   ข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 18/06/2551
8.   การประชาคมถือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามข้อ ๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ... 19/06/2551
9.   หน่วยงานของรัฐใช้ดุลยพินิจไม่รับฟังอุทธรณ์และยืนยันทำโครงการต่อไป ศาลปกครองจะมีอำนาจสั่งยุ... 19/06/2551
10.   กรณีปัญหา จังหวัดขอนแก่น 19/06/2551
 
 
แสดงรายการที่ 1-10 จาก 10 รายการ
หน้าที่ 1 จาก 1