กรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบงานได้ให้ทำการเลือก Compatibility View settings
 


    โครงการของรัฐ  
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อภาษาไทย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปี 2555 ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 24 (ปราสาท) – ช่
ชื่อภาษาอังกฤษ
เหตุผลความจำเป็น
เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 214 เป็นทางสายรองมีปริมาณการจราจรสูง มีเปอร์เซ็นต์รถบรรทุกสูง เป็นทางหลวงที่มีสถิติอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เป็นทางหลวงที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงทางหลวงสายหลัก เป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นและภูมิภาค มีย่านชุมชนและแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีทางแยกตัดกับจุดตัดทางแยกอื่น ๆ หลายแห่งอยู่ใกล้กัน ทำให้การจราจรติดขัด
จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงและบูรณะใหม่ให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุเป็นการลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงให้แก่ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางหลวง เป็นการก่อสร้างขยายทางจราจร จากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร)
สาระสำคัญ
ก่อสร้างขยายช่องจราจรเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ช่องทางจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร โดยปรับปรุงขยายสองข้างของคันทางเดิมออกไปทั้งสองข้าง รวมความกว้างของคันทาง 21.00 เมตร
ผู้ดำเนินการ
สังกัด
ราชการส่วนกลาง กรม กรมทางหลวง
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
กรม
โทรศัพท์
E-mail
สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)
เฉพาะจังหวัด ทั่วประเทศ
  พื้นที่ดำเนินงาน
 
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียด
ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 24 (ปราสาท) - ช่องจอม เริ่มต้นโครงการที่ กม.29 + 730 สิ้นสุดโครงการที่ กม.35 + 800 ระยะทางดำเนินการ 6.070 กิโลเมตร
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สำรวจออกแบบโครงการ ขณะนี้ได้รับการอนุมัติแบบ จาก สำนักทางหลวงที่ 7 (อุบลราชธานี) และได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอน รออนุมัติเงินงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 04/07/2555 จนถึงวันที่ 04 /10/2555
ผลผลิต
ได้ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 24 (ปราสาท) - ช่องจอม ระหว่าง กม.29 + 730 – กม.35 + 800 จาก 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวทาง Asphaltic concrete ชนิด 4 ช่องจราจร ความกว้างของคันทาง 21.00 เมตร
ผลลัพธ์
1) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
3) การขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ทำได้รวดเร็วขึ้น
4) เพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
5) ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นบริเวณสองข้างทางหลวง
ผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
( ตามเอกสารแนบ 1)
ต่อประชาชนทั่วไป
( ตามเอกสารแนบ 1)
มาตรการป้องกันผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
( ตามเอกสารแนบ 1)
ต่อประชาชนทั่วไป
( ตามเอกสารแนบ 1)
ประมาณการค่าใช้จ่าย
จำนวนเงิน
45,000,000.00 บาท
ที่มาของเงิน
เงินงบประมาณแผ่นดิน
สอบถามข้อมูลได้ที่
ชื่อ-สกุล
นายสมเจตน์ เลือดสกุล
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิศวกรรม)
สังกัด
ราชการส่วนกลาง
กรม
กรมทางหลวง
E-mail
doh0803@doh.go.th
โทรศัพท์
044 – 511381 ต่อ 14
โทรสาร
-
ข้อมูลโครงการ
  ไฟล์ข้อมูลโครงการ
 
ชื่อไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ
201274102723เอกสารแนบ 1.pdf ตามเอกสารแนบ 1
201274102723เอกสารแนบ 1.pdf ตามเอกสารแนบ 1
แบบสอบถาม
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อสงสัย , ข้อเสนอแนะ
ชื่อผู้โพส
*
เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้โพส
*
อีเมล์ผู้โพส
ข้อมูลเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของประชาชน
 
ความคิดเห็นของประชาชน