กรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบงานได้ให้ทำการเลือก Compatibility View settings
 


    โครงการของรัฐ  
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อภาษาไทย
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อภาษาอังกฤษ
เหตุผลความจำเป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่ที่สำคัญ ประกอบด้วย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหานํ้าเสีย และ มลพิษทางอากาศ สำหรับการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยนั้น เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้มีระบบจัดการ ตั้งแต่ การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการกำจัด ซึ่งปัจจุบันถือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ ประชาชนปัญหานํ้าเสียถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่ท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการของเทศบาลเมือง หนองสำโรง จากพื้นที่เทศบาล 24.85 ตารางกิโลเมตร ประชากรในทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง ประมาณ 32,448 คน ก่อให้เกิดนํ้าเสีย 6,492 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งน้ำเสียดังกล่าวถูกปล่อยลงลำห้วย สาธารณะ คือ ลำห้วยดาน ทำให้นํ้าในลำห้วยเน่าเสีย ไม่สามารถใช้อุปโภค บริโภคได้อีกต่อไป นอกจากมี ผลกระทบต่อคุณภาพซีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสัตว์นํ้า และประชาชนผู้อาศัย อยู่ท้ายนํ้า เพราะลำห้วยดานเซื่อมต่อลำห้วยอิฐ และห้วยหลวง ประชาชนที่อาศัยท้ายนํ้าดังกล่าว ประกอบด้วย บ้านดอนหวาย บ้านดอนหาด บ้านนาหยาด ตลอดแนวจนถึงลำนํ้าโขง
เทศบาลเมืองหนองสำโรง มิได้เพิกเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้น และได้พยายามลดผลกระทบที่ เกิดขึ้น โดยได้มีการตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหนองสำโรงการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนํ้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบำบัดนํ้าเสียเบื้องต้น และเมือวันที่ 14พฤศจิกายน 2555 เทศบาลเมือง หนองสำโรงได้ลงนามใน MOU เพื่อใข้ระบบบำบัดนํ้าเสียร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี โดยเทศบาลเมืองหนอง สำโรงต้องก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย เพื่อส่งไปบำบัดยังสถานที่บำบัดนํ้าเสียรวมของเทศบาลนครอุดรธานี ขณะนี้เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เทศบาลเมืองหนองสำโรง มีระบบรวบรวมน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ
2.เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความตระหนักต่อปัญหาน้ำเสียและมีส่วนร่วมในการวางแผนและแก้ไขปัญหาตลอดจนการกำกับดูแลการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และมีส่วนร่วมในการรักษา
3.เพื่อให้ประชาชนในเทศบาลเมืองหนองสำโณงมีความรู้ความเข้าใจถึงความจำเป็นในการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสียและอัตราค่าบริหารจัดการน้ำเสีย
สาระสำคัญ
การก่อสร้างท่อรวบรวมนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประกอบด้วย ถนนสายหลัก
ได้แก่
1.ถนนสาย อด.2024 อุดรธานี-หนองสำโรง-ไก่เถื่อน ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง
2.ถนนสาย อด.2008 ไก่เถื่อน-หนองบ่อ ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง
3.ถนนสาย อด.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 216 - บ้านหนองสร้างไพร (ช่วงทางแยก
หมายเลข 216 – ชุมชนกฤษณาเลื่อมโพธิ์) ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง
4.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2263 ตอนอุดรธานี - กุดจับ ระหว่าง กม.0+030 - กม. 1+550 ด้านซ้ายทางและขวาทาง, ดันท่อลอด ที่ กม.0+030, ทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวน รอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.8+355 - กม.16+000 ด้านซ้ายทาง, ดันท่อลอด กม.12+105 และทางหลวงหมายเลข 210 ตอนอุดรธานี - นิคมเชียงพิณ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+170 ด้านขวาทาง
นํ้าเสียดังกล่าวจะถูกรวบรวมส่งผ่านเส้นท่อไปบำบัดยังสถานที่บำบัดนํ้าเสียรวมของเทศบาล นครอุดรธานี โดยใช้ท่อชนิด HDPE วางเรียบคลองส่งนํ้าของกรมชลประทานจรดถนนโพศรี แล้วเชื่อมสถานีสูบ นํ้าของเทศบาลนครอุดรธานี ข้างวัดโพธิสมภรณ์ ตรงช่วงสี่แยกถนนโพศรีตัดกับถนนธรรมเจดีย์การก่อสร้างท่อรวบรวมนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประกอบด้วย ถนนสายหลัก
ได้แก่
1.ถนนสาย อด.2024 อุดรธานี-หนองสำโรง-ไก่เถื่อน ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง
2.ถนนสาย อด.2008 ไก่เถื่อน-หนองบ่อ ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง
3.ถนนสาย อด.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 216 - บ้านหนองสร้างไพร (ช่วงทางแยก
หมายเลข 216 – ชุมชนกฤษณาเลื่อมโพธิ์) ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง
4.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2263 ตอนอุดรธานี - กุดจับ ระหว่าง กม.0+030 - กม. 1+550 ด้านซ้ายทางและขวาทาง, ดันท่อลอด ที่ กม.0+030, ทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวน รอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.8+355 - กม.16+000 ด้านซ้ายทาง, ดันท่อลอด กม.12+105 และทางหลวงหมายเลข 210 ตอนอุดรธานี - นิคมเชียงพิณ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+170 ด้านขวาทาง
นํ้าเสียดังกล่าวจะถูกรวบรวมส่งผ่านเส้นท่อไปบำบัดยังสถานที่บำบัดนํ้าเสียรวมของเทศบาล นครอุดรธานี โดยใช้ท่อชนิด HDPE วางเรียบคลองส่งนํ้าของกรมชลประทานจรดถนนโพศรี แล้วเชื่อมสถานีสูบ นํ้าของเทศบาลนครอุดรธานี ข้างวัดโพธิสมภรณ์ ตรงช่วงสี่แยกถนนโพศรีตัดกับถนนธรรมเจดีย์
ผู้ดำเนินการ
สังกัด
ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น กรม เทศบาลตำบลหนองสำโรง
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
กรม
โทรศัพท์
E-mail
สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)
เฉพาะจังหวัด ทั่วประเทศ
  พื้นที่ดำเนินงาน
 
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี
ตำบลหมูม่น
รายละเอียด
1.ถนนสาย อด.2024 อุดรธานี-หนองสำโรง-ไก่เถื่อน ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง
2.ถนนสาย อด.2008 ไก่เถื่อน-หนองบ่อ ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง
3.ถนนสาย อด.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 216 - บ้านหนองสร้างไพร (ช่วงทางแยก
หมายเลข 216 – ชุมชนกฤษณาเลื่อมโพธิ์) ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง
4.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2263 ตอนอุดรธานี - กุดจับ ระหว่าง กม.0+030 - กม. 1+550 ด้านซ้ายทางและขวาทาง, ดันท่อลอด ที่ กม.0+030, ทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวน รอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.8+355 - กม.16+000 ด้านซ้ายทาง, ดันท่อลอด กม.12+105 และทางหลวงหมายเลข 210 ตอนอุดรธานี - นิคมเชียงพิณ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+170 ด้านขวาทาง
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. การจัดเตรียมเอกสาร แผนงานโครงการ ยื่นต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพิจารณาความเห็นเบื้องต้น
2. เมื่อแผนดังกล่าวผ่านการพิจารพาของคณะกรรมการในระดับจังหวัด จะถูกส่งต่อเข้าสู่ คณะกรรมการของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ หากได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าว สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะขอกำหนดวงเงินงบประมาณอุดหนุนตามวงเงินที่ขอรับ หลังจากนั้นสำนักงานงบประมาณก็จะอนุมัติเงินอุดหนุน และแจ้งให้เทศบาลดำเนินงานต่อไป ระยะเวลาตามข้อ 1 และ 2 ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560
3. เมื่อได้รับการอุดหนุนงบประมาณแล้ว เทศบาลจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ของทางราชการ ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน
ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/10/2559 จนถึงวันที่ 30 /09/2561
ผลผลิต
มีระบบรวบรวมน้ำเสียคลอบคลุมพื้นที่
ผลลัพธ์
สามารถรวบรวมนํ้าเสียภายในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรงได้ 6,492 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อนำไปบำบัดยังบ่อบำบัดนํ้าเสียรวมของเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งคาดว่าจะทำให้คุณภาพนํ้าเมื่อผ่านการ บำบัดแล้วสามารถปล่อยลงสู่แหล่งนํ้า ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งนํ้า และทำให้คุณภาพนํ้าในพื้นที่ของ หนองสำโรง เช่น ห้วยดาน หนองสำโรง ไม่เน่าเสียอีกต่อไป
ผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
1. ระหว่างการก่อสร้างอาจมีปัญหาการจราจร ทำให้การเดินทางไม่สะดวก
2. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละออง นํ้าเสีย โคลนตม
3. เหตุเดือดร้อนรำคาญจากเสียง การทำงานของเครื่องจักร
4.ด้านสังคม อาจเกิดความกระทบกระทั่งระหว่างคนงานของผู้รับเหมากับคนในชุมชนได้
ต่อประชาชนทั่วไป
1. ระหว่างการก่อสร้างอาจมีปัญหาการจราจร ทำให้การเดินทางไม่สะดวก
2. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละออง นํ้าเสีย โคลนตม
3. เหตุเดือดร้อนรำคาญจากเสียง การทำงานของเครื่องจักร
มาตรการป้องกันผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
เนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ทางเทศบาลได้ว่าจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบความเหมาะสมและ รายละเอียด รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการ และต้องมีการว่าจ้างบริษัทควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการอุดหนุนงบประมาณดังนั้นบริษัทผู้ก่อสร้างต้องดำเนินงานตามมาตรฐานของการออกแบบและควบคุมผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงาน
ต่อประชาชนทั่วไป
เนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ทางเทศบาลได้ว่าจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบความเหมาะสมและ รายละเอียด รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการ และต้องมีการว่าจ้างบริษัทควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการอุดหนุนงบประมาณดังนั้นบริษัทผู้ก่อสร้างต้องดำเนินงานตามมาตรฐานของการออกแบบและควบคุมผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงาน
ประมาณการค่าใช้จ่าย
จำนวนเงิน
245,912,986.00 บาท
ที่มาของเงิน
เงินงบประมาณแผ่นดิน
สอบถามข้อมูลได้ที่
ชื่อ-สกุล
นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด
ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น
กรม
เทศบาลตำบลหนองสำโรง
E-mail
nongsamrong@gmail.com
โทรศัพท์
042230133 ต่อ 102
โทรสาร
042222071
ข้อมูลโครงการ
  ไฟล์ข้อมูลโครงการ
 
ชื่อไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ
2014721181231tmp53a7.pdf โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนที่โครงการ
 
ชื่อไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ
201472118157tmp41e5.pdf แผนที่โครงการ
การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีอื่น ๆ
 
วิธีการ
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
สถานที่
รายละเอียดอื่น ๆ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 15/7/2557
8/8/2557 ห้องอุดรธานี แกรนด์บอลรูม โรงแรมบ้านเชียง อ. เมือง จ. อุดรธานี
แบบสอบถาม
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อสงสัย , ข้อเสนอแนะ
ชื่อผู้โพส
*
เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้โพส
*
อีเมล์ผู้โพส
ข้อมูลเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของประชาชน
 
ความคิดเห็นของประชาชน