กรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบงานได้ให้ทำการเลือก Compatibility View settings
 


    โครงการของรัฐ  
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อภาษาไทย
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อม โครงการงานสำรวจออกแบบปรับปรุง Runway Strip, RESA และทางขับขนานท่าอากาศยานภูเก็ต
ชื่อภาษาอังกฤษ
เหตุผลความจำเป็น
ทอท. ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ตามแผนระยะสั้น 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้ (รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1)
(1) การก่อสร้าง Runway End Safety Area(RESA) บริเวณหัวทางวิ่ง 09 (ด้านทิศตะวันตก) โดยทำการลดความยาวทางวิ่ง 09 เป็นระยะทาง 100 เมตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บพ. และปรับปรุง Visual Aid (Marking PAPI และ Lighting)
(2) การก่อสร้าง Runway End Safety Area(RESA) บริเวณหัวทางวิ่ง 27 (ด้านทิศตะวันออก) โดยทำการยกเลิกทางหยุด (Stop Way) และต่อความยาวทางวิ่งแบบ Displacement Runway ระยะทาง 100 เมตร โดยที่จุดร่อนลงและจุดสิ้นสุดของทางวิ่งอยู่ในตำแหน่งเดิม
(3) การก่อสร้างทางขับขนานเพื่อเชื่อมต่อหัวทางวิ่ง 27 และทำการย้ายเครื่องช่วยเดินอากาศ Glide Slope ไปด้านทิศเหนือ พร้อมปรับพื้นที่ Critical Area และ Sensitive Area ขยายความยาวทางขับขนานสาย P เพื่อเชื่อมต่อบริเวณหัวทางวิ่ง 27 และทางวิ่งส่วนต่อขยาย และปรับปรุง Visual Aid (Approach Light, Marking และ Lighting)
ทั้งนี้ การพัฒนาดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไปจากที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 1 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ซึ่งตามมติในการให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวกำหนดว่า กรณีที่ ทอท. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ซึ่งกระทบต่อสาระสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานฯ ให้จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไข และวิเคราะห์ผลกระทบในส่วนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาก่อนดำเนินการ
ดังนั้น ทอท. จึงมีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่หัวทางวิ่ง) และนำเสนอต่อส่วนราชการที่ดำเนินการในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กฎหมายกำหนดจนได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) ศึกษาทบทวนรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 1 และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) เพื่อศึกษาข้อมูลการประเมินผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้ในรายงานดังกล่าว
2) ศึกษาทบทวนรายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3) ศึกษารายละเอียดองค์ประกอบโครงการที่จะทำการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทั้งจากองค์ประกอบที่จะก่อสร้างใหม่ และผลกระทบร่วมกับองค์ประกอบของโครงการที่มีอยู่เดิม
4) ศึกษาสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ ครอบคลุมทั้งทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
5) วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดยพิจารณาทั้งกรณีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบของโครงการ และกรณีผลกระทบในภาพรวมของโครงการทั้งหมด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมสำหรับทรัพยากรแต่ละประเภท
6) เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาร่วมกับมาตรการเดิมที่มีอยู่ และเสนอแนะมาตรการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงมาตรการหากพบว่ามาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สาระสำคัญ
พัฒนาทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ตามแผนระยะสั้น 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) เพื่อให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยได้รับการรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากกรมการบินพลเรือน (บพ.) ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ฉบับที่ 11 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) มาตราที่ 60/1
การพัฒนาทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ตามแผนระยะสั้น 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
(1) การก่อสร้าง Runway End Safety Area(RESA) บริเวณหัวทางวิ่ง 09 (ด้านทิศตะวันตก) โดยทำการลดความยาวทางวิ่ง 09 เป็นระยะทาง 100 เมตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บพ. และปรับปรุง Visual Aid (Marking PAPI และ Lighting)
(2) การก่อสร้าง Runway End Safety Area(RESA) บริเวณหัวทางวิ่ง 27 (ด้านทิศตะวันออก) โดยทำการยกเลิกทางหยุด (Stop Way) และต่อความยาวทางวิ่งแบบ Displacement Runway ระยะทาง 100 เมตร โดยที่จุดร่อนลงและจุดสิ้นสุดของทางวิ่งอยู่ในตำแหน่งเดิม
(3) การก่อสร้างทางขับขนานเพื่อเชื่อมต่อหัวทางวิ่ง 27 และทำการย้ายเครื่องช่วยเดินอากาศ Glide Slope ไปด้านทิศเหนือ พร้อมปรับพื้นที่ Critical Area และ Sensitive Area ขยายความยาวทางขับขนานสาย P เพื่อเชื่อมต่อบริเวณหัวทางวิ่ง 27 และทางวิ่งส่วนต่อขยาย และปรับปรุง Visual Aid (Approach Light, Marking และ Lighting)
พื้นที่ศึกษารัศมีไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอถลาง (ประกอบด้วยหมู่ 1 บ้านหมากปรก หมู่ 4 บ้านไม้ขาว และหมู่ 6 บ้านบ่อไทร ตำบลไม้ขาว และหมู่ 5 บ้านเมืองใหม่ หมู่ 6 บ้านแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี)
ผู้ดำเนินการ
สังกัด
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
กรม
โทรศัพท์
E-mail
สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)
เฉพาะจังหวัด ทั่วประเทศ
  พื้นที่ดำเนินงาน
 
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
จังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง
รายละเอียด
พื้นที่ศึกษารัศมีไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอถลาง (ประกอบด้วยหมู่ 1 บ้านหมากปรก หมู่ 4 บ้านไม้ขาว และหมู่ 6 บ้านบ่อไทร ตำบลไม้ขาว และหมู่ 5 บ้านเมืองใหม่ หมู่ 6 บ้านแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1) พัฒนาทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ภายในพื้นที่โครงการ โดยคำนึงถึงระเบียบข้อบังคับในการควบคุมตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ฉบับที่ 11 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) โดยจะดำเนินการตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
2.1) ทรัพยากรทางกายภาพ ประกอบด้วย ภูมิประเทศ ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว ทรัพยากรดิน อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ ระดับเสียง สภาพอุทกวิทยาน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน
2.2) ทรัพยากรทางชีวภาพ ประกอบด้วย นิเวศวิทยาบนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า) และนิเวศวิทยาทางน้ำที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
2.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ประกอบด้วย ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำเสีย การระบายน้ำ
2.4) ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจสังคม สาธารณสุข อาชีว-
อนามัยและความปลอดภัย โบราณสถาน แหล่งวัฒนธรรม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว
ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 21/08/2557 จนถึงวันที่ 21 /04/2558
ผลผลิต
ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ประกอบด้วย อากาศ เสียง ลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น ด้านทรัพยากรชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม สภาพเศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุข แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในกรณีที่จำเป็น ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินโครงการ
ผลลัพธ์
ทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ต่อประชาชนทั่วไป
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มาตรการป้องกันผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ต่อประชาชนทั่วไป
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
จำนวนเงิน
631,000,000.00 บาท
ที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน
สอบถามข้อมูลได้ที่
ชื่อ-สกุล
นายศุภฤทธิ์ แสงช้าง
ตำแหน่ง
ผู้ประสานงานโครงการ/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สังกัด
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
กรม
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
E-mail
eiaseatec@yahoo.com
โทรศัพท์
0-2713-3888 ต่อ 253
โทรสาร
-
การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีอื่น ๆ
 
วิธีการ
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
สถานที่
รายละเอียดอื่น ๆ
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย 19/11/2557
19/11/2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การจัดประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 วัน/ เวลา วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย 14/10/2558
29/10/2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง การจัดประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 วัน/ เวลา วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต
แบบสอบถาม
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อมูลที่ 1
วันที่สรุป 02/12/2557
ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น
ผลการวิเคราะห์และสถิติ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อน
เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ)
มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา
ไฟล์แนบ 20141222157431_Attach Let_030_Seminar_19_11_14.pdf
ข้อมูลที่ 2
วันที่สรุป 28/10/2558
ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น รายละเอียดดังไฟล์แนบ
ผลการวิเคราะห์และสถิติ รายละเอียดดังไฟล์แนบ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อน รายละเอียดดังไฟล์แนบ
เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ) รายละเอียดดังไฟล์แนบ
มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา รายละเอียดดังไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ 20151028221431Attach Seminar PP2 .pdf
ข้อสงสัย , ข้อเสนอแนะ
ชื่อผู้โพส
*
เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้โพส
*
อีเมล์ผู้โพส
ข้อมูลเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของประชาชน
 
ความคิดเห็นของประชาชน
1 . อยากทราบว่ารถ Shuttle Bus จากสนามบินสุวรรณภูมิไปดอนเมือง ผู้โดยสารเครื่องบินมาลงสุวรรณภูมิและจะไปดอนเมือง โดยไม่ได้ต่อเครื่องสามารถโดยสารได้หรือไม่ เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2559 เวลาประมาณ 19.57 ได้ไปรอเพื่อขึ้นรถ พบว่าพนง. AOT ไม่ให้ขึ้นโดยแจ้งว่าให้ Standby ก่อน รถจะออกประมาณ 20.00 ถ้าไม่มีผู้โดยสารต่อเครื่องจะสามารถขึ้นได้ เมื่อถึงเวลา 20.05 พบว่าไม่มีผู้โดยสาร จึงถามเจ้าหน้าที่ว่าจะทราบได้อย่างไรว่าจะได้ไปหรือไม่ จนท.แจ้งว่าอยู่ที่เขาเป็นผู้ตัดสินและแจ้งให้ทราบ แล้วเมื่อไม่มีผู้โดยสาร จนท.ผู้นั้นได้เรียกขอดูตั๋วเครื่องบิน และบอกขึ้นได้คนเดีนวลูกสารจึงบอกว่ามากับพ่อแม่ เขาแจ้งว่าไม่ได้มีตั๋วใบเดียว จนท.พูดจาไม่สุภาพ เพราะเราเป็นคนไทยหรือเปล่าคะ แต่งตัวแบบชาวบ้านธรรมดาไม่หรูหรา หรือเปล่า ถ้า Shuttle Bus ไม่รับผู้โดยสารที่ไม่ต่อเครื่องแต่ต้องการไปสนามบินดอนเมือง น่าจะแจ้งประกาศเป็นทางการให้ทราบ จนท.ควรพัฒนาพฤติกรรมบริการด้วยค่ะ ถ้าเรารู้ว่ามีรถTaxi ของสนามบินบริการเราคงไม่ต้องมาพึ่ง AOT เพราะหลังจากที่เราพบปัญหาแล้วเราเดินไปถามหารถกลับจึงพบเส้นทางที่เราไม่เสียดายเงินค่ะแต่เสียดายความรู้สึกของคนไทยด้วยกัน ทั้งๆที่เป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาการท่องเที่ยว- 23/08/2559
2 . ห้องนำ้ชายผู้โดยสารขาออก มีกลิ่นเหม็นครับ วันก่อนขาเข้าชั้นล่างประมาณสองเดือนก็เหม็นครับ. เจอสองหนแล้ว. ผมใช้สนามบินสุราษฎร์ฯ. บ่อยครับ. กรุณาแก้ไขด้วยครับ- 10/02/2559
3 . เห็นทำโครงการ airport limobus express เก็บค่าโดยสาร 150 บาท ตลอดสาย ทำไมไม่ส่งให้ถึงที่พักโดยวิ่งตามเส้นทาง ไปดูตัวอย่างรถบัสรับส่งจากสนามบินที่ฮ่องกงนะ แบบนั้นดีสำหรับผู้โดยสารนักท่องเที่ยว ไม่ต้องเสียเวลาฟังผู้โดยสารร้องเรียนแท็กซี่ด้วย จะทำก็ควรทำให้มันดี ๆ ไม่ควรทำครึ่ง ๆ กลาง ๆ สุดท้ายก็เจ๊งเหมือนรถไฟเร็วไปสวรรณภูมิไม่มีคนขึ้นเลย - 27/11/2558