กรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบงานได้ให้ทำการเลือก Compatibility View settings
 


    โครงการของรัฐ  
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อภาษาไทย
โครงการบูรณาการระบบสาธารูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงแยกถนนช้างเผือก (โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์)
ชื่อภาษาอังกฤษ
เหตุผลความจำเป็น
เนื่องจากบริเวณถนนบุญวาทย์ เป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของนครลำปางในปัจจุบัน
ซึ่งมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการติดต่อสื่อสารมาก เป็นผลทำให้มีการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเครือข่ายระบบสื่อสารจำนวนมาก โดยมีการตั้งเสาพาดสาย และมีสาธารณูปโภคต่าง ๆ เกิดขึ้นตามไปด้วย เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ความไม่ปลอดภัย ยุ่งยากซับซ้อนต่อการแก้ไขปรับปรุง บำรุงรักษา และขยายตัวไม่เพียงพอทันต่อการขยายตัวของเมือง ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและการท่องเที่ยว ดังนั้น เทศบาลนครลำปาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ และชุมชนน่าอยู่ จึงตกลงร่วมกันดำเนินงานโครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน ถนนบุญวาทย์ ตั้งแตบริเวณข่วงนคร ถึงแยกถนนช้างเผือก (โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลนครลำปางระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558-2561) เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและยั่งยืน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้เกิดความสวยงามของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของนครลำปางบริเวณ
ถนนบุญวาทย์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่นำเข้าสู่เขตเมืองเก่ปรากฏแก่สายตาของ
ผู้มาเยือน
2.เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและยั่งยืนเกิดความปลอดภัย สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
สาระสำคัญ
ทำการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบใต้ดิน ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความยาวประมาณ 1460 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
ผู้ดำเนินการ
สังกัด
ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น กรม เทศบาลนครลำปาง
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
กรม
โทรศัพท์
E-mail
สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)
เฉพาะจังหวัด ทั่วประเทศ
  พื้นที่ดำเนินงาน
 
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
ตำบลหัวเวียง
จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
ตำบลสวนดอก
รายละเอียด
ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงแยกถนนช้างเผือก ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
จุดเริ่มต้น พิกัด LAT 18.288869 LONG 99.491101
จุดสิ้นสุด พิกัด LAT 18.291299 LONG 99.503984
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
2.สำรวจ ออกแบบ ประมาณการ
3.ลงนาม MOU เทศบาลนครลำปาง กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์การสื่อสาร
4.ประชาสัมพันธ์โครงการ
5.จัดจ้างโครงการ
6.ก่อสร้างงานโยธา
7.ก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน
8.ทดสอบระบบ/ประเมินผล
ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 07/08/2558 จนถึงวันที่ 30 /09/2559
ผลผลิต
มีระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าพื้นฐาน ระบบใต้ดิน ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความยาวประมาณ 1460 เมตร
ผลลัพธ์
สภาพภูมิทัศน์เมืองและสิ่งแวดล้อมบริเวณถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงแยกถนนช้างเผือก ได้รับการจัดระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ลดความยุ่งเหยิงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า และระบบสื่อสารเดิม ประชาชนในจังหวัดลำปางเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เป็นแรงบันดาลใจต่อแนวคิดที่เป็นรากเหง้าทางอารยธรรมของคนในท้องถิ่นลำปาง และเป็นการเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ดีงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ให้เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เป็นผลทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดลำปางดีขึ้น
ผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
ผลกระทบในระหว่างก่อสร้างที่อาจมีต่อประชาชน ได้แก่ ฝุ่นละอองจากยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์และคนงาน การทำงานของเครื่องจักรและมีการปล่อยมลพิษทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ปัญหาสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ
ต่อประชาชนทั่วไป
ผลกระทบในระหว่างก่อสร้างที่อาจมีต่อประชาชน ได้แก่ ฝุ่นละอองจากยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์และคนงาน การทำงานของเครื่องจักรและมีการปล่อยมลพิษทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ปัญหาสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ
มาตรการป้องกันผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
มาตรการป้องกันและผลกระทบในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง กำหนดเวลาและจำกัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ ฉีดพรมน้ำเป็นระยะ ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและยานพาหนะเพื่อลดเขม่าหรือควันจากท่อไอเสีย จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตการก่อสร้าง ติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถ/ควบคุมการจราจรบริเวณเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้เพียงพอ
ต่อประชาชนทั่วไป
มาตรการป้องกันและผลกระทบในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง กำหนดเวลาและจำกัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ ฉีดพรมน้ำเป็นระยะ ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและยานพาหนะเพื่อลดเขม่าหรือควันจากท่อไอเสีย จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตการก่อสร้าง ติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถ/ควบคุมการจราจรบริเวณเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้เพียงพอ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
จำนวนเงิน
31,100,000.00 บาท
ที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน
สอบถามข้อมูลได้ที่
ชื่อ-สกุล
นายวสันต์ สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สังกัด
ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น
กรม
เทศบาลนครลำปาง
E-mail
vasantra9528@gmail.com
โทรศัพท์
054-237237 ต่อ 7731
โทรสาร
054-237259
การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีอื่น ๆ
 
วิธีการ
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
สถานที่
รายละเอียดอื่น ๆ
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย 25/8/2558
25/8/2558 ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 อาคารสำนักการช่าง - กองคลัง เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นคนละไม่เกิน 5 นาที และให้แสดงความคิดเห็นเป็นเอกสารในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้
แบบสอบถาม
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อมูลที่ 1
วันที่สรุป 08/09/2558
ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น
ผลการวิเคราะห์และสถิติ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อน
เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ)
มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา
ไฟล์แนบ 201598155543สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสายไฟลงดิน.doc
ข้อสงสัย , ข้อเสนอแนะ
ชื่อผู้โพส
*
เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้โพส
*
อีเมล์ผู้โพส
ข้อมูลเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของประชาชน
 
ความคิดเห็นของประชาชน