กรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบงานได้ให้ทำการเลือก Compatibility View settings
 


    โครงการของรัฐ  
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อภาษาไทย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย
ชื่อภาษาอังกฤษ
เหตุผลความจำเป็น
อำเภอแม่สายเป็นเมืองชายแดน เมืองเศรษฐกิจ และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญมากของจังหวัดเชียงราย และได้กำหนดเป็นเมืองพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ตามประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ส่งผลให้อำเภอแม่สายจำเป็นต้องพัฒนาด้านการค้าชายแดนและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดนในการดำเนินกิจการด้านต่างๆ เช่น การค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การเกษตร การพาณิชยกรรมและการบริการ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาเมืองแม่สายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วสอดรับกับการส่งเสริมการค้าเสรีและการลงทุนสู่ประชาชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้วัตถุดิบสำหรับใช้ในการส่งเสริมการผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้มีวัสดุเหลือใช้จากการผลิตและกิจกรรมในด้านต่างๆมากมาย เกิดปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและมหาศาล ดังนั้น อำเภอแม่สาย จึงต้องเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณขยะ ที่เพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยปัจจุบันเทศบาลตำบลแม่สาย จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร อำเภอแม่สาย บนพื้นที่ 95 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 284 หมู่บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งปัจจุบันมีระบบการกำจัด 3 วิธี ดังนี้ (1) ระบบคัดแยกขยะรีไซเคิล (2 ) ระบบหมักแบบชีวภาพ (ปัจจุบันหยุดผลิต) (3) ระบบฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ภายในบริเวณศูนย์ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารเครื่องชั่ง โรงจอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย โรงคัดแยกขยะ โรงหมักปุ๋ยและบ่อฝังกลบขยะ 1 บ่อ บ่อบำบัดน้ำเสีย 3 บ่อ เป็นต้น ปัจจุบันเทศบาลตำบลแม่สาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่สาย 10 แห่ง ซึ่งจะร่วมกันรณรงค์คัดแยกขยะทุกประเภท จากต้นทาง แล้วนำขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์นำมากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอำเภอ แม่สาย โดยขยะมูลฝอยทั้งหมดปัจจุบันมีประมาณ 60 – 63 ตัน/ วัน ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะตันละ 400 บาท สำหรับเทศบาลตำบลเวียงพางคำเจ้าของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ชำระค่าใช้จ่ายในการกำจัดเพียงตันละ 200 บาท ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยออกแบบเพื่อรองรับปริมาณขยะเข้าสู่ระบบได้ไม่เกินวันละ 50 ตัน แต่ปัจจุบันมีปริมาณขยะมากเกินกว่าระบบจะรับได้เกินกว่า 10 ตัน /วัน ทำให้มีขยะสะสมบางส่วนและปัญหาในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพทำให้ส่งผลกระทบเรื่องกลิ่นบริเวณชุมชนใกล้เคียง เทศบาลตำบลแม่สาย จึงวางแผนแก้ไขปัญหาเร่งด่วนโดยการจำกัดปริมาณขยะที่จะเข้าระบบเพียงวันละ 50 ตัน และนำขยะที่เกินกว่าระบบจะรองรับไปฝังกลบอย่างมิดชิดถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) หยุดการผลิตปุ๋ยหมักและการร่อนปุ๋ย เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้ศูนย์กำจัดขยะและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คน เช่น แมลงสาบ , หนู , แมลงวัน เป็นต้น ทำให้ปัจจุบันบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยใกล้เต็มและไม่สามารถจะรองรับปริมาณขยะที่จะนำมาฝังกลบได้อีกในเร็วๆ นี้ ซึ่งคาดว่าในอีก 5 ปี ข้างหน้าหลังเปิด AEC ปริมาณขยะจะมีอัตราการเพิ่มขึ้น 8 % หรือประมาณ 70 – 90 ตัน/วัน จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวเทศบาลตำบลแม่สาย และ อปท. ที่จัดทำ MOU ร่วมกัน จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพระดับมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย ให้มีขีดความสามารถรองรับขยะมูลฝอยชุมชนได้ 70 – 90 ตัน/วัน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะของศูนย์ฯ ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ ทั้งระบบกำจัดขยะ รีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะที่เหลือ
3. เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบูรณาการและยั่งยืนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของอำเภอแม่สาย
สาระสำคัญ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรใช้วิธีกำจัดมูลฝอยแบบผสมผสานเป็นการกำจัดมูลฝอย 4 วิธี คือ (1) การคัดแยกขยะรีไซเคิล (2) การคัดแยกขยะถุงพลาสติก (3) การหมักแบบชีวภาพ (4) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หรือวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสมและทันสมัยในอนาคต นอกจากนี้ในแผนการจัดการขยะยังต้องประกอบด้วยแผนงานลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและต้นทาง ตลอดจนการนำมูลฝอยหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ด้วย จะทำให้แผนการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน อปท. ที่จัดทำ MOU ร่วมกันได้จัดทำแผนการลดปริมาณขยะทุกประเภทจากต้นทาง โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการอย่างต่อเนื่อง การกำจัดมูลฝอยแบบผสมผสานนี้ทำให้ปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดในแต่ละวิธีมีปริมาณที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลในด้านการลดขนาดของระบบกำจัด ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยทั้ง 4 วิธี เช่น การคัดแยกขยะรีไซเคิล ทำให้สามารถนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ สำหรับการคัดแยกขยะถุงพลาสติกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่นำมาใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น ในการกำจัดโดยการหมักขยะแบบชีวภาพ มีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพของปุ๋ยที่ได้จากการหมัก เพราะใช้ระบบปิดและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ปุ๋ยมีคุณภาพดีขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด และลดปัญหาเรื่องกลิ่นฟุ้งแพร่กระจายได้มากขึ้น ส่วนการฝังกลบ มีส่วนทำให้ปัญหาทางด้านน้ำชะมูลฝอย (Leachate) ก๊าซและสารพิษลดลง เนื่องจากสารที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร และมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกจะนำไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบมีปริมาณลดลง
ผู้ดำเนินการ
สังกัด
ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น กรม เทศบาลตำบลแม่สาย
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
กรม
โทรศัพท์
E-mail
สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)
เฉพาะจังหวัด ทั่วประเทศ
  พื้นที่ดำเนินงาน
 
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สาย
ตำบลเวียงพางคำ
รายละเอียด
สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ) ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย บนพื้นที่ 95 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 284 หมู่บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ในการดำเนินงานตามโครงการมีกิจกรรมหลัก และรายละเอียดตามแผนงานโครงการดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลปัญหาและผลกระทบจากการกำจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะฯ
2. ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
3. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร อำเภอแม่สาย
4. วางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยออกเป็น 3 ระยะ คือ

4.1 ระยะเร่งด่วน
4.1.1 ให้ศูนย์กำจัดขยะฯรับกำจัดขยะได้ตามข้อจำกัดไม่เกิน 50ตัน/วัน โดยให้ทางบริษัทพิจารณาปริมาณขยะที่ไม่สามารถคัดแยกได้ทันภายในหนึ่งวัน ให้นำส่วนที่เหลือเข้าสู่ระบบฝังกลบทั้งหมด โดยไม่มีขยะตกค้างในลานพักขยะ และให้มีการล้างทำความสะอาดวันเว้นวัน
4.1.2 บริเวณอาคารหมักปุ๋ยให้หยุดการผลิตปุ๋ยและร่อนปุ๋ย สำหรับปุ๋ยหมักเก่าที่ค้างไว้ในอาคารไม่มีการดำเนินการใดๆ ส่วนกองปุ๋ยด้านนอกอาคารหากประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเห็นชอบ หรือเป็นมติที่ประชุมของคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะฯ ให้สามารถดำเนินการจัดการได้ตามแผนภายใต้สภาวะอากาศที่เหมาะสม
4.1.3 สำหรับบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ให้แยกโซนการฝังกลบขยะทั่วไปกับโซนขยะอินทรีย์ โดยให้สำรองดินไว้อย่างเพียงพอ และให้ทำการฝังกลบด้วยดินทุกวันอย่างมิดชิด ด้วยความหนาของดิน 15 เซนติเมตร


4.2 ระยะปานกลาง

4.2.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอแม่สาย วางแผนและดำเนินการลดและคัดแยกขยะทุกประเภทตั้งแต่ต้นทาง ตลอดจนหารูปแบบและแนวทางการกำจัดขยะที่เหมาะสมของท้องถิ่นตนเอง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะฯ
4.2.2 ให้ อปท. ทั้ง 10 แห่งที่นำขยะมาฝังกลบที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมวางแผนและจัดหางบประมาณในการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะใหม่ จำนวน 1 บ่อ (หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง)


4.3 ระยะยาว

4.3.1 เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย งบประมาณ 303,737,000 บาท (สามร้อยสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
กระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
4.3.2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอำเภอแม่สาย (Master Plan) เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะทั้งระบบของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

5. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของอำเภอแม่สาย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องแก่ประชาชน โดยให้ทุก อปท. ที่จัดทำ MOU ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สาย รับไปดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
6. จัดเตรียมแผนและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนงานและการดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ในวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอแม่สาย
7. ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการและการวางแผน (หลังได้รับงบประมาณสนับสนุน)
8. รายงานติดตามประเมินผล และสรุปโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/04/2560 จนถึงวันที่ 30 /09/2562
ผลผลิต
พัฒนาศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย โดยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพให้ได้มาตรฐานในระดับที่ดียิ่งขึ้น ดังนี้
1. ปรับปรุงอาคารคัดแยกมูลฝอย (เดิม) ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
2. ปรับปรุงอาคารหมักปุ๋ย (เดิม) ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
3. ก่อสร้างอาคารหมักปุ๋ยเพิ่มอีก 2 อาคาร
4. ก่อสร้างอาคารร่อนปุ๋ยเพิ่มอีก 1 อาคาร (พร้อมระบบร่อนพลาสติกและอัดก้อน)
5. ก่อสร้างอาคารบำบัดกลิ่น 1 อาคาร
6. ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่ 2 และ 3
7. ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝน
8. เพิ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบคัดแยกขยะและอัดก้อนพลาสติก
9. เพิ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบปุ๋ยหมัก
10. ระบบไฟฟ้าอาคารและบริเวณ
ผลลัพธ์
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้น
1. มีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมที่ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และสามารถกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอำเภอแม่สาย ได้วันละ 70 – 90 ตัน จำนวน 1 ศูนย์
2. ประชาชนใน อปท. ทั้ง 10 แห่ง ที่นำขยะมากำจัดที่ศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการจัดการขยะทุกประเภทตั้งแต่ต้นทาง รับรู้และเข้าใจปัญหาขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน และเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. อปท. ทุกแห่งที่จัดทำ MOU ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สาย หมดภาระด้านงบประมาณในการจัดซื้อสถานที่ฝังกลบขยะ อย่างน้อย 5 – 10 ล้านบาท
4. อปท. ทุกแห่งที่จัดทำ MOU ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สาย หมดภาระด้านงบประมาณในการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร การซ่อมบำรุงรักษา ค่าจ้างพนักงาน และการบริหารจัดการระบบฯ
5. มีสถานที่กำจัดขยะอย่างยั่งยืน ในอีก 10 – 20 ปีข้างหน้า
6. ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งมีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ (Cluster) ทำให้ลดปัญหาด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมของทุก อปท. ในอำเภอแม่สาย และส่งผลดีในด้านสาธารณสุขโดยรวม
ผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
ต่อประชาชนในพื้นที่
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ในระยะที่มีการก่อสร้าง อาจได้รับผลกระทบทางด้านการก่อสร้างและการคมนาคมอยู่บ้างแต่ทางเทศบาลมีแนวทางและมาตรการป้องกันแก้ไข เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไว้แล้ว และจำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะภายในพื้นที่โครงการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีผลกระทบ ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงและการสั่นสะเทือน การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะมูลฝอย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ต่อประชาชนทั่วไป
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อาศัยหรือประกอบอาชีพในสถานที่ที่จะดำเนินโครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกันแก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากผลกระทบดังกล่าว
มาตรการป้องกันผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
ต่อประชาชนในพื้นที่
1. ทำ Buffer Zone โดยปลูกต้นไม้โดยรอบเป็นแนวกันลม เพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่นละอองและกลิ่น ออกสู่ภายนอก
2. ป้องกันกลิ่นรบกวนโดยการฝังกลบขยะด้วยดินอย่างมิดชิดทุกวัน ด้วยความหนาของดิน 15 ซม.
3. ฉีดน้ำป้องกันการเกิดฝุ่นละอองอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง
4. รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างควรลดความเร็วในช่วงที่ผ่านชุมชน เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
5. เสียงที่เกิดจากการก่อสร้างและการคมนาคมจะมีผลกระทบน้อย เนื่องจากพื้นที่โครงการห่างจากชุมชน ใกล้เคียงมาก
6. ต้องคอยตรวจสอบแนวท่อไม่ให้มีมูลฝอยและดินอุดตันขวางการระบายน้ำภายในศูนย์กำจัดขยะฯ
7. ทำการขุดลอกตะกอนก้นบ่อบำบัดน้ำเสีย
8. มีการป้องกันน้ำซะขยะปนเปื้อนผิวดิน และน้ำใต้ดิน โดยการปูพื้นแผ่นยาง HDPE ก้นบ่อและตามชั้น ต่างๆ ทั้งต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำที่ผ่านการบำบัด ไม่ให้คุณภาพน้ำเกินค่า มาตรฐานที่กำหนดไว้
9. ประชาชนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.maesai.go.th
ต่อประชาชนทั่วไป
ในระยะที่มีการก่อสร้างมีมาตรการป้องกันผลกระทบ เรื่องฝุ่นละออง เสียงและการสั่นสะเทือน การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะมูลฝอย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประมาณการค่าใช้จ่าย
จำนวนเงิน
303,737,000.00 บาท
ที่มาของเงิน
เงินงบประมาณแผ่นดิน
สอบถามข้อมูลได้ที่
ชื่อ-สกุล
นางสาววันวิสาข์ ใจภิภักดิ์
ตำแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด
ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น
กรม
เทศบาลตำบลแม่สาย
E-mail
tessabanmaessi@gmail.com
โทรศัพท์
0-53731-288 ต่อ 205
โทรสาร
053731288 ต่อ 5
ข้อมูลโครงการ
  ไฟล์ข้อมูลโครงการ
 
ชื่อไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ
201632113269123.pdf โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย..
การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีอื่น ๆ
 
วิธีการ
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
สถานที่
รายละเอียดอื่น ๆ
การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ 3/3/2559
25/3/2559 เทศบาลตำบลแม่สาย เลขที่ 68 หมู่8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ได้จัดส่งเอกสารเผยแพร่ข้อมูลไปยังครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย และเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สามารถแสดงความคิดเห็นส่งมาที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย ภายในวันที่ 3 – 25 มีนาคม 2559 ซึ่งการรับฟังฯและการรวบรวมผลของการรับฟังฯจะจัดให้มีในวันที่ 25 มี.ค. 2559
การให้มารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน 3/3/2559
25/3/2559 เทศบาลตำบลแม่สาย(เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่สาย) ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สายสามารถติต่อขอรับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ 3 มี.ค.-25มี.ค.2559 ซึ่งการรับฟังฯและการรวบรวมผลของการรับฟังฯจะจัดให้มีในวันที่ 25 มี.ค. 2559
การแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ / โทรสาร 3/3/2559
25/3/2559 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-53732-828-9 ต่อ 207 (กองวิชาการและแผนงาน)ทางโทรสาร หมายเลข 0-53731-288 อัตโนมัติ ต่อ 5 ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สายสามารถโทรศัพท์/โทรสารให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่ 3 มี.ค.-25มี.ค.2559 ซึ่งการรับฟังฯและการรวบรวมผลของการรับฟังฯจะจัดให้มีในวันที่ 25 มี.ค. 2559
การแสดงความคิดเห็นทางเครือข่ายสารสนเทศ 3/3/2559
25/3/2559 www.maesai.go.th (เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร) ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สายสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทางเวปไซต์www.maesai.go.th หรือทางE-mail : tessabanmaessi@gmail.com ภายในวันที่ 3 มี.ค.-25มี.ค.2559 ซึ่งการรับฟังฯและการรวบรวมผลของการรับฟังฯจะจัดให้มีในวันที่ 25 มี.ค. 2559
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย 25/3/2559
25/3/2559 ณ หอประชุมอำเภอแม่สาย ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
แบบสอบถาม
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อมูลที่ 1
วันที่สรุป 25/03/2559
ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน วันที่สรุป 25 มีนาคม 2559 ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น ด้วยอำเภอแม่สาย ได้จัดให้มีการการประชุม เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย ปีงบประมาณ 2561 โดยยึดหลักกระบวนการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้ 1. วัน เวลา และสถานที่จัดรับฟังความคิดเห็น อำเภอแม่สายได้กำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็น ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอแม่สาย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานกล่าวการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 843 คน ประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการ เอกชน ตัวแทนจากประชาชน ผู้นำและแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตอำเภอแม่สาย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 2. ขั้นตอนการดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็น ก่อนวันจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็น 15 วัน เทศบาลตำบลแม่สาย ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสาย เวปไซต์ของเทศบาล ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย ได้เชิญชุมชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแม่สาย และผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอแม่สาย ร่วมรับฟังความคิดเห็น 3. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ โดยรวบรวมความคิดเห็นจากการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
ผลการวิเคราะห์และสถิติ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อน
เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ)
มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา
ไฟล์แนบ 2016330171233รายงานการประชุม25มี.ค.2559.pdf
ข้อมูลที่ 2
วันที่สรุป 25/03/2559
ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น
ผลการวิเคราะห์และสถิติ ผลการวิเคราะห์และสถิติ ผู้แสดงความคิดเห็นก่อนการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นโดยวิธีการมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานในจุดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่สาย ระหว่างวันที่ 3-25 มีนาคม 2559 รวบรวมข้อมูลได้ 132 ชุด ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอแม่สาย จำนวน 810 ชุด จากผู้เข้าร่วมประชุม 843 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.09 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด และผู้ที่แสดงความคิดเห็นจากการประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผ่านไมโครโฟน ทั้งหมด 6 ราย ผ่านกระดาษจากเวทีรับฟังความคิดเห็น มีทั้งหมด 2 ราย ผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook) จำนวน 1 ราย
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อน
เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ)
มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา
ไฟล์แนบ 2016330172058รายงานการประชุม25มี.ค.2559.pdf
ข้อมูลที่ 3
วันที่สรุป 25/03/2559
ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น
ผลการวิเคราะห์และสถิติ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อน
เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ)
มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา (เพิ่มเติม) 1. จัดตั้งงบประมาณเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรฯ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร โดยประกอบด้วย ผู้แทนจากอำเภอแม่สาย ผู้แทนจากเทศบาลตำบลแม่สาย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมจัดบันทึกข้อตกลง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนันตำบลเวียงพางคำ สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำหมู่บ้าน ตัวแทนภาคประชาชนและภาคเอกชน 1.2 งบประมาณในการจัดตั้งมาจากเทศบาลตำบลแม่สาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อนำมาบริหารจัดการในการดูแลรักษาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น การตรวจสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด การตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียงและในทุกด้านที่เป็นปัญหาของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะของศูนย์กำจัดขยะฯ 1.3 การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง และสรุปผลรายงานปีละ 1 ครั้ง (หรือตามความเหมาะสม) 1.4 เสนอข้อแนะนำและปัญหาอุปสรรคผ่านคณะทำงานฝ่ายติดตามและประเมินผลของศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรอำเภอแม่สายตามประกาศอำเภอแม่สาย ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย 2. ปัญหาเรื่องกลิ่น 2.1 แต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยประกอบด้วย ผู้แทนจากเทศบาลตำบลแม่สาย ผู้แทนจากเทศบาลตำบลเวียงพางคำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนันตำบลเวียงพางคำ สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำหมู่บ้าน ตัวแทนภาคประชาชนและภาคเอกชน 2.2 การประชุม คณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง และสรุปผลรายงานปีละ 1 ครั้ง (หรือตามความเหมาะสม) 2.3 เสนอข้อแนะนำและปัญหาอุปสรรคแก่คณะกรรมการ 2.4 ปัจจุบันเทศบาลแม่สายได้ศึกษาความเหมาะสมในการบรรเทากลิ่นเหม็น บริเวณลานคัดแยกขยะ ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรฯ โดยได้แก้ไขปัญหาในการใช้ จุลินทรีย์ EM ฉีด พ่น ราด บริเวณลานคัดแยกขยะ ต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง หรือเดือนละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะที่ตกค้างมีมากน้อยเพียงใด เพื่อช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากกองขยะเน่าเสียของวัตถุอินทรีย์ทั้งหลายที่ตกค้างจากบ้านเรือน หมักหมมมาหลายวัน ช่วยกำจัดแมลงวันด้วยการตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวัน ไม่ให้เข้าดักแด้เกิดเป็นตัวแมลงวัน ช่วยแก้ปัญหาจากสัตว์พาหะนำโรค และโรคระบาดต่างๆ บริเวณพื้นที่ลานคัดแยกจะไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นตกค้าง ไม่มีแมลงวันตอม เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและถูกจุด เนื่องจากเป็นกระบวนการทำงานทางชีวภาพของจุลินทรีย์จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนการใช้สารเคมี อีกทั้งไม่มีการตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจจะอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่โครงการฯ ทำน้ำหมักชีวภาพ EM ขายให้กับเทศบาล สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกด้วย 2.5 ในพื้นที่โครงการฯ อาจมีผลกระทบเรื่องกลิ่นอยู่ในระดับต่ำ โดยมีสาเหตุมาจากการย่อยสลาย ขยะมูลฝอยที่เป็นกระบวนการย่อยสลายของกลุ่มแบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งจะเกิดก๊าซมีเทน(CH4) แอมโมเนีย(NA3) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คาร์บอนมอนอกไซด์(Co) ไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S) แต่การออกแบบมีการสร้างท่อรองรับก๊าซที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือระบายออกสู่อากาศ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ ของก๊าซเหล่านี้ได้ และโครงการจัดให้มีพื้นที่ฉนวนโดยการปลูกต้นไม้โดยรอบศูนย์กำจัดขยะ เพื่อช่วยดูดซับกลิ่นของขยะให้ลดน้อยลงอีกด้วย
ไฟล์แนบ 2016330173832รายงานการประชุม25มี.ค.2559.pdf
ข้อมูลที่ 4
วันที่สรุป 25/03/2559
ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น
ผลการวิเคราะห์และสถิติ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อน
เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ) เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ) เห็นควรดำเนินการต่อไป เนื่องจากแม่สายเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ส่งผลให้อำเภอแม่สายจำเป็นต้องพัฒนาด้านการค้าชายแดนและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดนในการดำเนินกิจการด้านต่างๆ เช่น การค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การเกษตร การพาณิชยกรรมและการบริการ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาเมืองแม่สายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วสอดรับกับการส่งเสริมการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีวัสดุเหลือใช้จากการผลิตและกิจกรรมในด้านต่างๆมากมาย เกิดปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมหาศาล โดยคาดการณ์ว่าอีก 10 ปีข้างหน้า ปริมาณขยะอาจมีถึง 90 ตัน/วัน ดังนั้นอำเภอแม่สาย จึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของศูนย์กำจัดขยะฯ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานในระดับที่ดียิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่จะเกิดขึ้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ของเมืองแม่สายในอนาคต
มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา
ไฟล์แนบ 201633017452รายงานการประชุม25มี.ค.2559.pdf
ข้อสงสัย , ข้อเสนอแนะ
ชื่อผู้โพส
*
เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้โพส
*
อีเมล์ผู้โพส
ข้อมูลเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของประชาชน
 
ความคิดเห็นของประชาชน