กรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบงานได้ให้ทำการเลือก Compatibility View settings
 


    โครงการของรัฐ  
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อภาษาไทย
โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ
ชื่อภาษาอังกฤษ
เหตุผลความจำเป็น
ด้วยสะพานปลากรุงเทพ เป็นสะพานปลาแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยพรบ.จัดระเบียบ กิจการแพปลา พ.ศ. 2496 เพื่อให้เป็นตลาดกลางขายส่งสินค้าสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ซอยเจริญกรุง 58 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดบริการมากว่า 64 ปี เป็นศูนย์กลางการรวบรวม ขนส่ง ซื้อขายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำของชาวประมงจากจังหวัดชายทะเลในภาคใต้และภาคตะวันออก รวมถึงสัตว์น้ำจืดจากแหล่งเลี้ยงในภาคกลาง เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีปริมาณสินค้าที่เข้ามาจำหน่ายมากกว่าวันละ 60 ตัน
ปัจจุบันสะพานปลากรุงเทพตกอยู่ในสภาพที่ชำรุดและทรุดโทรม ไม่สามารถยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตามข้อกำหนดของกรมประมง ส่งผลให้สินค้าสัตว์น้ำไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงให้สามารถแข่งขันได้ และช่วยให้คนไทยมีโอกาสได้บริโภคสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพเพื่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดี
สะพานปลากรุงเทพจะทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางธุรกิจประมงครบวงจร เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในอาชีพให้แก่ ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจประมง จำนวนมาก เนื่องจากมีองค์ประกอบที่เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำ ตลาดค้าปลีก ศูนย์แสดงสินค้าสัตว์น้ำจากโรงงาน ภัตตาคารอาหารทะเล ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีประมงและการตลาดสัตว์น้ำสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) ด้านการท่องเที่ยวและการบริโภคที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. พัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล
2. เป็นแหล่งอ้างอิงราคากลาง (Reference Prices) สำหรับธุรกิจค้าสัตว์น้ำของประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจประมงทั้งในและต่างประเทศ
3. เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ (Value Added) ที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย สร้างการยอมรับจากตลาดต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจค้าสัตว์น้ำ
4. กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยระบบและกลไกตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงที่ได้มาตรฐานสากล โดยเป็นศูนย์รวมของธุรกิจประมงที่มีความหลากหลายเชื่อมโยงและสนับสนุน ซึ่งกันและกัน สามารถดึงดูดผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเข้ามาลงทุนและใช้จ่าย ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินในระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างต่อเนื่อง
5. เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดปัญหาการว่างงานของคนไทย
6. เป็นกลไกสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความงดงามด้วยเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรุงเทพมหานครและประเทศไทย
สาระสำคัญ
พัฒนาสะพานปลากรุงเทพใหม่ทั้งหมดด้วยการรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างเดิมและก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย เน้นการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย อาทิ การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดกลิ่นเหม็นและขยะ ด้วยการดำเนินธุรกิจประมงที่หลากหลายของโครงการ อาทิ การประมูลซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำแบบรายวันและแบบล่วงหน้า ธุรกิจภัตตาคารอาหารทะเลสำหรับนักท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายสัตว์น้ำแปรรูปและผลิตภัณฑ์ประมง ซุปเปอร์มาร์เก็ตอาหารทะเลคุณภาพสูง ร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดและแปรรูป ฯลฯ โดยการออกแบบพื้นที่ธุรกิจให้สอดคล้องสังคมเมืองและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการตลาดสัตว์น้ำที่ทันสมัย
ผู้ดำเนินการ
สังกัด
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรม องค์การสะพานปลา
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
กรม
โทรศัพท์
E-mail
สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)
เฉพาะจังหวัด ทั่วประเทศ
  พื้นที่ดำเนินงาน
 
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตสาทร
แขวงยานนาวา
รายละเอียด
บนที่ตั้งสะพานปลากรุงเทพปัจจุบัน ที่ดินราชพัสดุแปลงโฉนดที่ 6239-6240 ที่อยู่ เลขที่ 149 ซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. รับฟังความคิดเห็นกับภาคประชาชน
2. ประเมินผลและสรุปแนวทางดำเนินการร่วมกับกรมธนารักษ์
3. จัดทำรายละเอียดโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. จัดหาพื้นที่ก่อสร้างสะพานปลากรุงเทพชั่วคราว เพื่อให้บริการระหว่างการก่อสร้างตามโครงการ
5. ประกาศหาเอกชนร่วมลงทุน
6. จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. ดำเนินการก่อสร้าง
ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 3 ปี
ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 12/09/2560 จนถึงวันที่ 12 /09/2563
ผลผลิต
กรุงเทพมหานครมีศูนย์กลางตลาดกลางสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงที่ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
ผลลัพธ์
เป็นแหล่งรายได้จากธุรกิจประมงครบวงจรและการท่องเที่ยว มูลค่าไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท
ผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง และเสียงรบกวนระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ต่อประชาชนทั่วไป
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง และเสียงรบกวนระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
มาตรการป้องกันผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
มาตรการป้องกันและแก้ไข กำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีมาตรการดูแลเรื่องฝุ่นละอองจากเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น การฉีดน้ำในบริเวณก่อสร้างและกองหิน/ทราย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย การกั้นรั้วรอบบริเวณก่อสร้าง รวมถึงการดูแลรถบรรทุก/เครื่องจักรกลต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อลดควันหรือเขม่าจากการทำงาน
ต่อประชาชนทั่วไป
การดำเนินงานโครงการจะต้องมีการออกแบบก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงและมีความปลอดภัยเป็นพิเศษตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดประเภทและขนาดของโครงการสำหรับกิจการที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ประมาณการค่าใช้จ่าย
จำนวนเงิน
1,000,000,000.00 บาท
ที่มาของเงิน
เงินงบประมาณแผ่นดิน
สอบถามข้อมูลได้ที่
ชื่อ-สกุล
ดร.ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ
สังกัด
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
กรม
องค์การสะพานปลา
E-mail
contact@fishmarket.co.th
โทรศัพท์
02-211-7300
โทรสาร
-
การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีอื่น ๆ
 
วิธีการ
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
สถานที่
รายละเอียดอื่น ๆ
การสนทนากลุ่มย่อย 12/9/2560
12/9/2560 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา /ห้องประชุมสหภาพแรงงาน สะพานปลากรุงเทพ 1. วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. สถานที่ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา 2. วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 10.00–12.00 น. สถานที่ ห้องประชุมสหภาพแรงงาน สะพานปลากรุงเทพ
แบบสอบถาม
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อมูลที่ 1
วันที่สรุป 24/10/2560
ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น 1. สรุปผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้  ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56 และเพศชาย ร้อยละ 44  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ อายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 36.25 รองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 27.50 อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 21 และส่วนน้อยที่สุด อายุระหว่าง 18-30 ปี ร้อยละ 15.25  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 69 รองลงมาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 26.75 และส่วนน้อยที่สุดมีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 4  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้อาศัยอยู่พื้นที่ใกล้เคียงสะพานปลากรุงเทพ ร้อยละ 31 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในสะพานปลากรุงเทพ ร้อยละ 30.25 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการบริเวณสะพานปลากรุงเทพ ร้อยละ 22 รองลงมาอยู่ในกลุ่มสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและหน่วยงานราชการ ร้อยละ 13.25 และส่วนน้อยที่สุดเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสะพานปลากรุงเทพ ร้อยละ 3.50  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นพักอาศัยในละแวกใกล้เคียงสะพานปลากรุงเทพ เป็นระยะเวลา มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 66.75 รองลงมาพักอาศัยในละแวกใกล้เคียงสะพานปลากรุงเทพเป็นระยะเวลา 5-10 ปี ร้อยละ 14.25 พักอาศัยในละแวกใกล้เคียงสะพานปลากรุงเทพเป็นระยะเวลา 1-5 ปี ร้อยละ 13.75 และส่วนน้อยที่สุดพักอาศัยในละแวกใกล้เคียงสะพานปลากรุงเทพ เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 5.25 2. สรุปผลความคิดเห็นที่มีต่อสะพานปลากรุงเทพ ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อสะพานปลากรุงเทพ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่าสภาพอาคาร สถานที่ของสะพานปลากรุงเทพอยู่ในสภาพที่ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง ร้อยละ 90.75 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 9.25  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่ากิจกรรมการซื้อขายสัตว์น้ำปัจจุบันมีผลกระทบต่อมลภาวะทางกลิ่นและเสียง ร้อยละ 56.75 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 43.25  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทราบว่ากิจกรรมการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำมีกิจกรรมซื้อขายในเวลากลางคืน ร้อยละ 93.75 และไม่ทราบ ร้อยละ 6.25  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดว่าสาเหตุที่ทำให้การจราจรติดขัดบนถนนเจริญกรุงเกิดจากอันดับ 1 ย่านการค้าบนถนนเจริญกรุง เช่น เยาวราช สีลม บางรัก ร้อยละ 37.50 อันดับ 2 โรงเรียนที่ตั้งบนถนนเจริญกรุง ร้อยละ 31.50 อันดับ 3 ห้างสรรพสินค้าที่ตั้งบนถนนเจริญกรุง ร้อยละ 22.75 อันดับ 4 กิจกรรมซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำจากสะพานปลากรุงเทพ ร้อยละ 2.50  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่าสะพานปลากรุงเทพเป็นแหล่งค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 90.25 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 9.75  ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่าควรมีตลาดขายส่งสินค้าสัตว์น้ำตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 94.75 และไม่เห็นด้วยว่าควรมีตลาดขายส่งสินค้าสัตว์น้ำตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยถ้ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนที่จะพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้เป็นตลาดกลางสัตว์ที่ ทันสมัยและถูกสุขอนามัย ร้อยละ 97.50 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 2.50  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่าตลาดขายส่งสินค้าสัตว์น้ำเป็นสถานที่ ที่น่าสนใจในการเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ ร้อยละ 92.25 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 7.75 3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ตั้งและการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ตั้งและการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดว่าการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพควรปรับปรุง อันดับ 1 การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น เสียง และน้ำเสีย อันดับ 2 อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก อันดับ 3 การให้บริการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ทั้งค้าส่งและค้าปลีก อันดับ 4 การจัดระบบการซื้อขายที่ทันสมัยและยุติธรรม  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่าสะพานปลากรุงเทพควรตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน หลังจากพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ โดยการปรับปรุงด้านในรูปแบบดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 97.75 และไม่เห็นด้วยที่สะพานปลากรุงเทพควรตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน ร้อยละ 2.25
ผลการวิเคราะห์และสถิติ 1. สรุปผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้  ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56 และเพศชาย ร้อยละ 44  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ อายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 36.25 รองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 27.50 อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 21 และส่วนน้อยที่สุด อายุระหว่าง 18-30 ปี ร้อยละ 15.25
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อน สรุปผลการแสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลจากการวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 72.80 และแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 27.20  ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็น ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อันดับ 1 สะพานปลากรุงเทพควรจะอยู่ที่เดิมเป็นแหล่งซื้อขายสัตว์น้ำมานาน โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่าสะพานปลากรุงเทพเคยเป็นที่ทำมาค้าขายมาอย่างยาวนานและเป็นที่พึ่งพาของชาวประมงและแม่ค้าพ่อค้า/เป็นแหล่งค้าขายเก่าแก่/สะพานปลากรุงเทพตั้งอยู่ซอยเจริญกรุง 58 มานานชาวบ้านมีความเคยชินกับกลิ่นสะดวกในการเดินทาง/มีความผูกพันกับสะพานปลากรุงเทพ อันดับ 2 ควรพัฒนาสะพานปลาให้ทันสมัย โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่าควรพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้เป็น landmark แห่งใหม่/พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนไทยและชาวต่างชาติ/สนับสนุนให้ดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง/พัฒนาไปพร้อมยุค 4.0/ควรกำหนดรูปแบบการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้มีความชัดเจนและศึกษาดูงานจากต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนามาตรฐานตลาด/ควรมีตลาดขายส่งสินค้าสัตว์น้ำที่ทันสมัยและมีคุณภาพถูกสุขอนามัยในกรุงเทพ/ควรกำหนดพื้นที่ ที่อยู่ในการดูแลของสะพานปลากรุงเทพให้ชัดเจนโดยให้ประชาชนรับรู้/พัฒนารูปแบบเดียวกับตลาดที่ญี่ปุ่น อันดับ 3 ทำความสะอาดให้ถูกสุขอนามัย โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงให้สะอาดถูกสุขอนามัย ทำความสะอาดพื้นทางให้เกิดความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ(พื้นลื่น) อันดับ 4 ถ้าย้ายสะพานปลากรุงเทพจะทำให้มีผลกระทบกับประชาชนที่ค้าขาย/ผู้บริโภคเดือดร้อน โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่า ถ้าย้าย สะพานปลากรุงเทพจะทำให้คนค้าขายเดือดร้อนไม่มีที่ทำกิน/ถ้าไม่มีสะพานปลากรุงเทพแล้วประชาชนส่วนหนึ่งจะทำไม่มีอาชีพทำกิน
เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ)
มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา
ไฟล์แนบ 20171024171810สรุปผลการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน.pdf