กรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบงานได้ให้ทำการเลือก Compatibility View settings
 


    โครงการของรัฐ  
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อภาษาไทย
โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสายสนับสนุนจุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ถนนเลี่ยงเมืองคลองใหญ่ จ.ตราด)
ชื่อภาษาอังกฤษ
Detail Design for Bypass Khlongyai, Trat, Thailand.
เหตุผลความจำเป็น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมทางหลวงชนบท ได้ศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดน สายจุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก (ถนนเลี่ยงเมืองคลองใหญ่ จ.ตราด) อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการมีค่า B/C เท่ากับ 1.92 จึงมีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของพื้นที่โครงการ กรมทางหลวงชนบทจึงดำเนินการสำรวจออกแบบถนนสายสนับสนุนจุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ถนนเลี่ยงเมืองคลองใหญ่ จ.ตราด) ระยะทางประมาณ 6.000 กิโลเมตร
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสำรวจออกแบบถนนสายสนับสนุนจุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
(ถนนเลี่ยงเมืองคลองใหญ่ จ.ตราด) ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนนใหม่ ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 6.000 กิโลเมตร
สาระสำคัญ
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ดำเนินการสำรวจออกแบบถนนสายสนับสนุนจุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ถนนเลี่ยงเมืองคลองใหญ่ จ.ตราด) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐที่ก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่
ผู้ดำเนินการ
สังกัด
ราชการส่วนกลาง กรม กรมทางหลวงชนบท
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
กรม
โทรศัพท์
E-mail
สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)
เฉพาะจังหวัด ทั่วประเทศ
  พื้นที่ดำเนินงาน
 
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
จังหวัดตราด อำเภอคลองใหญ่
ตำบลคลองใหญ่
รายละเอียด
พื้นที่ดำเนินโครงการงานสำรวจถนนสายสนับสนุนจุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ถนนเลี่ยงเมืองคลองใหญ่ จ.ตราด) ระยะทางรวมประมาณ 6.0 กิโลเมตร
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 : งานสำรวจออกแบบเบื้องต้น และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ส่วนที่ 2 : งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด
ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 30/10/2560 จนถึงวันที่ 24 /05/2561
ผลผลิต
1. แบบก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองคลองใหญ่
2. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผลลัพธ์
1. เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญญาจรมีปลอดภัย เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง
2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในและโดยรอบพื้นที่โครงการ
ผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
ต่อประชาชนในพื้นที่
1. เกิดผลกระทบด้านอากาศ เสียงและสั่นสะเทือนในระหว่างการก่อสร้าง
2. เกิดผลกระทบด้านการเวนคืนที่ดิน

ต่อประชาชนทั่วไป
ต่อประชาชนทั่วไป
1. ผลกระทบจากการจราจรในระหว่างก่อสร้าง
2. เกิดผลกระทบด้านอากาศ เสียงและสั่นสะเทือนในระหว่างการก่อสร้าง
มาตรการป้องกันผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
ต่อประชาชนในพื้นที่
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง
2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการและบำรุงรักษา
3. ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระหว่างการก่อสร้าง
ต่อประชาชนทั่วไป
1. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้าง และความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้าง
2. จัดทำป้าย / สัญลักษณ์ แสดงเขตก่อสร้างและสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ทางเบี่ยง เส้นทางเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบการจราจรติดขัดบริเวณก่อสร้าง
3. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระหว่างการก่อสร้าง
ประมาณการค่าใช้จ่าย
จำนวนเงิน
7,000,000.00 บาท
ที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน
สอบถามข้อมูลได้ที่
ชื่อ-สกุล
สำนักสำรวจออกแบบ
ตำแหน่ง
กรมทางหลวงชนบท
สังกัด
ราชการส่วนกลาง
กรม
กรมทางหลวงชนบท
E-mail
design@drr.go.th
โทรศัพท์
02-551-5482
โทรสาร
02551544
ข้อมูลโครงการ
  ไฟล์ข้อมูลโครงการ
 
ชื่อไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ
201711241655143. ข้อมูลโครงการ trat.pdf รายละเอียดโครงการ
แผนที่โครงการ
 
ชื่อไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ
20171124165782.แผนที่โครงการ trat.pdf แผนที่โครงการ
การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีอื่น ๆ
 
วิธีการ
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
สถานที่
รายละเอียดอื่น ๆ
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย 14/12/2560
14/12/2560 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา อำเภอคลองใหญ่ (ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด) การประชุมปฐมนิเทศโครงการ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เพื่อนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขั้นอตนการดำเนินงาน และแผนงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดจนถึงระดับท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นมาร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย 23/1/2561
23/1/2561 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา อำเภอคลองใหญ่ (ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด) การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกและรูปแบบทางเลือกของโครงการ จัดประชุมในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เพื่อนำเสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกและรูปแบบทางเลือกของโครงการ โดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอจนถึงระดับท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นมาร่วมประชุมกลุ่มย่อยโครงการ
การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย 27/2/2561
27/2/2561 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา อำเภอคลองใหญ่ (ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด) การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ จัดประชุมในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม ผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา และขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีการเชิญหน่วนงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดจนถึงระดับท้องถิ่น และประชาชนท้องถิ่นมาเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
แบบสอบถาม
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อมูลที่ 1
วันที่สรุป 28/12/2560
ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น
ผลการวิเคราะห์และสถิติ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อน
เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ)
มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา
ไฟล์แนบ 201712281220243.ป้ายประกาศผลการประชุม.pdf
ข้อมูลที่ 2
วันที่สรุป 05/02/2561
ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น
ผลการวิเคราะห์และสถิติ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อน
เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ)
มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา
ไฟล์แนบ 2018214121052ผลประชุมกลุ่มย่อย 23 ม.ค.61.pdf
ข้อมูลที่ 3
วันที่สรุป 06/03/2561
ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น
ผลการวิเคราะห์และสถิติ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อน
เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ)
มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา
ไฟล์แนบ 2018381413213. ประกาศสรุปผล PP3.pdf
ข้อสงสัย , ข้อเสนอแนะ
ชื่อผู้โพส
*
เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้โพส
*
อีเมล์ผู้โพส
ข้อมูลเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของประชาชน
 
ความคิดเห็นของประชาชน