กรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบงานได้ให้ทำการเลือก Compatibility View settings
 


    โครงการของรัฐ  
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อภาษาไทย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการปรับปรุงพื้นที่บ้านพักข้าราชการตำรวจเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ชื่อภาษาอังกฤษ
เหตุผลความจำเป็น
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีลักษณะพิเศษทางด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใจกลางเมือง และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด คือ บึงพลาญชัยและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด มีเนื้อที่รวมประมาณ 123 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในเขตเทศบาล มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ มีน้ำล้อมรอบ มีสะพานเชื่อมสู่เกาะ 3 ด้าน เป็นที่ประดิษฐานของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง พระพุทโธดมเป็นพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าตั้งประดิษฐานกลางสวนดอกไม้ ตกแต่งบริเวณไว้อย่างสวยงาม เขตเมืองชั้นนอกเป็นคลองน้ำกว้าง 30 – 40 เมตร ยาวประมาณ 6,000 เมตร ล้อมรอบเมือง ซึ่งมีลักษณะเป็นคูเมืองโบราณ ประกอบกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างหอชมเมืองรูปทรงโหวด สูง 101 เมตร ซึ่งถ้าหากมองจากมุมสูงจะเห็นภูมิประเทศของเมืองร้อยเอ็ดสวยงามมาก ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการตำรวจจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและพื้นที่เป้าหมายการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อประชาชน เพราะบริเวณก่อสร้างปรับปรุงดังกล่าวอยู่ในพื้นที่บ้านพักตำรวจ ฝั่งด้านทิศตะวันตกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงเล็งเห็นว่าจังหวัดร้อยเอ็ดควรจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใกล้เคียงหอชมเมืองซึ่งเป็นหอสูงเพื่อชมทัศนีย์ภาพที่สวยงามของเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า จากการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว นอกจากการใช้ประโยชน์แล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 5 ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อ 7 ให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามข้อ 9 ด้วยก็ได้
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน เป็นส่วนรวมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามข้อ 9 ก่อนเริ่มดำเนินการ ฯลฯ
ดังนั้น จึงต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลางแจ้งลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เป็นพื้นที่เป้าหมายการท่องเที่ยว ส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะได้ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ของชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเวทีของการพูดคุย แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อมูลการวางแผนพัฒนา การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน การมีส่วนร่วมของประชาชน
2.เพื่อปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ์ ร.9
3.เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและพื้นที่เป้าหมายการท่องเที่ยวของจังหวัด
สาระสำคัญ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการปรับปรุงพื้นที่บ้านพักข้าราชการตำรวจเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ผู้ดำเนินการ
สังกัด
ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น กรม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
กรม
โทรศัพท์
E-mail
สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)
เฉพาะจังหวัด ทั่วประเทศ
  พื้นที่ดำเนินงาน
 
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ตำบลในเมือง
รายละเอียด
ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการปรับปรุงพื้นที่บ้านพักข้าราชการตำรวจเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซึ่งเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด มีแผนที่จะย้ายที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจไปใช้พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน ซึ่งเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดจะย้ายไปทำการก่อสร้างในพื้นที่แห่งใหม่ ณ ตำบลหนองแวง อำเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงพื้นที่บ้านพักข้าราชการตำรวจเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
2.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในโครงการ
3.จัดทำหนังสือเชิญผู้แทนภาครัฐ/เอกชน/ประชาชนและผู้ที่อยู่อาศัยบ้านพักข้าราชการตำรวจและบริเวณใกล้เคียง
4.จัดทำประกาศการรับฟังความคิดเห็นฯ
5.จัดทำรูปเล่มสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ
ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14/12/2560 จนถึงวันที่ 10 /01/2561
ผลผลิต
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

เชิงปริมาณ
1. จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 600 คน
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

เชิงปริมาณ
1. จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 600 คน
ผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
1.ผลกระทบในเรื่องของการจราจร อาจจะมีการขนส่งวัสดุเข้ามาในเขตพื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบ อาจก่อให้เกิดการจราจรในบางช่วงเวลา
2.ผลกระทบในเรื่องของทัศนียภาพ ในช่วงเวลาก่อสร้างอาจทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม
3.ผลกระทบในเรื่องฝุ่นละออง (TSP) การก่อสร้างอาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
4.ผลกระทบในเรื่องกลิ่น ในระหว่างก่อสร้างอาจมีการขนย้ายขยะเพื่อนำไปกำจัดจะมีกลิ่นเล็กน้อย
ต่อประชาชนทั่วไป
1.ผลกระทบในเรื่องของการจราจร อาจจะมีการขนส่งวัสดุเข้ามาในเขตพื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบ อาจก่อให้เกิดการจราจรในบางช่วงเวลา
2.ผลกระทบในเรื่องของทัศนียภาพ ในช่วงเวลาก่อสร้างอาจทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม
3.ผลกระทบในเรื่องฝุ่นละออง (TSP) การก่อสร้างอาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
4.ผลกระทบในเรื่องกลิ่น ในระหว่างก่อสร้างอาจมีการขนย้ายขยะเพื่อนำไปกำจัดจะมีกลิ่นเล็กน้อย
มาตรการป้องกันผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
1.ให้มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่การจราจรไม่ติดขัด
2.ปลูกต้นไม้ สร้างทัศนียภาพที่สวยงามขึ้นทดแทน
3.ฉีดพรมน้ำในบริเวณก่อสร้าง ล้างล้อยานพาหนะทุกครั้งที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างและจำกัดความเร็วของพาหนะที่เข้าออกพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ต่อประชาชนทั่วไป
1.ให้มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่การจราจรไม่ติดขัด
2.ปลูกต้นไม้ สร้างทัศนียภาพที่สวยงามขึ้นทดแทน
3.ฉีดพรมน้ำในบริเวณก่อสร้าง ล้างล้อยานพาหนะทุกครั้งที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างและจำกัดความเร็วของพาหนะที่เข้าออกพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ประมาณการค่าใช้จ่าย
จำนวนเงิน
25,000.00 บาท
ที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน
สอบถามข้อมูลได้ที่
ชื่อ-สกุล
ดารณี ชัยมานะพร
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สังกัด
ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น
กรม
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
E-mail
muni101@roietmunicipal.go.th
โทรศัพท์
043511222 ต่อ 120
โทรสาร
043513393
ข้อมูลโครงการ
  ไฟล์ข้อมูลโครงการ
 
ชื่อไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ
20171219111441 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการปรับปรุงพื้นที่บ้านพักข้าราชการตำรวจเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
20171219112213 ประกาศ
แผนที่โครงการ
 
ชื่อไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ
20171219111650 แผนที่โครงการ
การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีอื่น ๆ
 
วิธีการ
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
สถานที่
รายละเอียดอื่น ๆ
การสนทนากลุ่มย่อย 11/1/2561
11/1/2561 เวทีกลางแจ้งลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการปรับปรุงพื้นที่บ้านพักข้าราชการตำรวจ เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 .................................................. ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จะได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการปรับปรุงพื้นที่บ้านพักข้าราชการตำรวจเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 11 ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามระเบียบฯ ดังนั้น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ ปรับปรุงพื้นที่บ้านพักข้าราชการตำรวจเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลางแจ้งลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งรูปแบบในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และมีการสัมภาษณ์รายบุคคลโดยการแจกแบบสอบถาม โดยผู้สนใจสามารถร่วมเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นได้ ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 หรือดูรายละเอียดที่ www.roietmunicipal.go.th หรือ สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-4351 -1222 ต่อ 120 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บรรจง โฆษิตจิรนันท์ (นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์) นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
แบบสอบถาม
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อมูลที่ 1
วันที่สรุป 19/01/2561
ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น
ผลการวิเคราะห์และสถิติ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อน
เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ)
มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา
ไฟล์แนบ 2018122111110สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ 19-01-61.pdf
ข้อสงสัย , ข้อเสนอแนะ
ชื่อผู้โพส
*
เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้โพส
*
อีเมล์ผู้โพส
ข้อมูลเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของประชาชน
 
ความคิดเห็นของประชาชน