กรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบงานได้ให้ทำการเลือก Compatibility View settings
 


    โครงการของรัฐ  
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อภาษาไทย
โครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ถนนสาย บ้านท้องศาลา – บ้านวกตุ่ม – หาดสลัด อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อภาษาอังกฤษ
เหตุผลความจำเป็น
ปัจจุบันช่วงถนนสายบ้านท้องศาลา-บ้านวกตุ่ม-หาดสลัด อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินเขาและเส้นทางสัญจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร นั้นมักเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตและทรัพย์สินบ่อยครั้ง เนื่องจากทัศนวิสัยด้านการเดินทางไม่ดีเท่าที่ควร
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. สำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โครงการ
2. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3. สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม
สาระสำคัญ
ถนนขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 11.6 กิโลเมตร
ผู้ดำเนินการ
สังกัด
ราชการส่วนกลาง กรม กรมทางหลวงชนบท
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
กรม
โทรศัพท์
E-mail
สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)
เฉพาะจังหวัด ทั่วประเทศ
  พื้นที่ดำเนินงาน
 
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะพะงัน
ตำบลเกาะพะงัน
รายละเอียด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงันและตำบลเพชรพะงัน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
* ส่วนที่ 1 งานสำรวจพื้นที่โครงการ งานรวบรวมข้อมูลโครงข่ายถนนและโครงการที่เกี่ยวข้อง งานศึกษาด้านวิศวกรรมจราจร งานคัดเลือกจัดทำรูปแบบถนนโครงการเบื้องต้น งานศึกษาด้านวิศวกรรมและงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

* ส่วนที่ 2 งานสำรวจขั้นสุดท้าย งานสำรวจคุณภาพชั้นดิน งานคัดกรองบริเวณจุดชมทิวทัศน์ งานออกแบบด้านความปลอดภัย
งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/11/2560 จนถึงวันที่ 30 /06/2561
ผลผลิต
ถนนขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 11.6 กิโลเมตร
ผลลัพธ์
1.บรรเทาปัญหาการอุบัติเหตุและการจราจรในพื้นที่
2. ความสะดวกสบายของผู้สัญจร
3. ภูมิทัศน์ที่สวยงามและเหมาะกับกิจกรรมสันทนาการ
ผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา
ต่อประชาชนทั่วไป
อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา
มาตรการป้องกันผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่
อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา
ต่อประชาชนทั่วไป
อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่าย
จำนวนเงิน
7,650,000.00 บาท
ที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน
สอบถามข้อมูลได้ที่
ชื่อ-สกุล
นายปริญญา เอกศิริวรานนท์
ตำแหน่ง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สังกัด
ราชการส่วนกลาง
กรม
กรมทางหลวงชนบท
E-mail
info@phanganroad-haadsalad.com
โทรศัพท์
025515419
โทรสาร
025515420
การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีอื่น ๆ
 
วิธีการ
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
สถานที่
รายละเอียดอื่น ๆ
การอภิปรายสาธารณะ 19/1/2561
19/1/2561 หอประชุมโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านสามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.phanganroad-haadsalad.com
การสนทนากลุ่มย่อย 20/3/2561
21/3/2561 เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ศาลาวัดอัมพวัน หมู่ 4 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวทีที่ 3 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวทีที่ 4 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การอภิปรายสาธารณะ 17/5/2561
17/5/2561 หอประชุมโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ช่วงถนนสายบ้านท้องศาลา – บ้านวกตุ่ม – หาดสลัด อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเบื้องต้น ขอบเขตการดำเนินงานศึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
แบบสอบถาม
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อมูลที่ 1
วันที่สรุป 01/02/2561
ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
ผลการวิเคราะห์และสถิติ ตามเอกสารแนบ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อน ตามเอกสารแนบ
เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ) ตามเอกสารแนบ
มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา ตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ 20182117565
ข้อมูลที่ 2
วันที่สรุป 02/06/2561
ข้อเท็จจริงจากการรับฟังความคิดเห็น สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ผลการวิเคราะห์และสถิติ ตามเอกสารแนบ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อน ตามเอกสารแนบ
เหตุผลความจำเป็น (กรณีจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อ) ตามเอกสารแนบ
มาตรการป้องกัน/แก้ไข/เยียวยา ตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ 20187261672
ข้อสงสัย , ข้อเสนอแนะ
ชื่อผู้โพส
*
เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้โพส
*
อีเมล์ผู้โพส
ข้อมูลเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของประชาชน
 
ความคิดเห็นของประชาชน