[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จํานวนคำถามทั้งหมด 1993 คำถาม ค้นหา
   :::    คำ ถ า ม แ น ะ นำ   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถามแนะนำ ผู้ถาม อ่าน ตอบ
11/03/2552
อยากให้ช่วยลดราคาการทำทะเบียนรถ Big Bike  
ไม่ขอลงครับ ไม่ขอลงครับ
12714
573
15/02/2551
ผู้ที่ใช้เวฟนี้ในการต่อว่ารัฐบาลโปรดอ่าน  
atec077 atec077
3885
151
03/03/2552
เรื่องการบรรจุพนักงานราชการ  
ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด
7680
125
15/08/2555
ทุจริตสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ?  
ผู้ประสงค์ดี ผู้ประสงค์ดี
1606
58
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
311
55

   :::   คำ ถ า ม ทั้ ง ห ม ด   ::: กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
วันที่ถาม คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
18/12/2557
อินทรธนู ชุดกากีพนักงานราชการ  
ธันฐกรณ์ เตชะตน
64
0
18/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำให้เป็นข้าราชการบ้างครับ  
ชัยภัทร เศรษฐรักษา
69
1
18/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำเทศบาลเป็นข้าราชการ  
นางสุมาลี มาระเงิน
58
1
18/12/2557
เมื่อไรถึงจะมีการปรับลูกจ้างประจำเป็นข้าราชการบ้าง?  
นายวิมล กิตติธรทรัพย์
322
2
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูจ้างประจำเป็นข้ารการ  
นางสุรีวัลย์ เทีายงดี เที่ยงดี
68
6
17/12/2557
ทำไมไม่บรรจุลูกจ้างประจำ อปท. เป็นข้าราชการสักที  
นางวิลัย วงศ์สุรินทร์
2151
11
17/12/2557
ทำไมไม่ปรับลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการ  
พิสุทธิ์ ดวงพิชัย
311
55
11/12/2557
ไฟล์เอกสารระเบียบต่างๆ เหมือนจะดาวน์โหลดไม่ได้นะคะ  
ปวีณา นพวารุมาศ
39
0
08/12/2557
เพิ่มบทลงโทษข้าราชการการเมือง  
รัตติกาล อกกว้าง
41
0
24/11/2557
ขอเสนอเรื่องเขตกักกันโรค อีโบล่า  
ณัฐพล สังข์รัศมี
42
0
08/09/2557
การใช้จ่ายงบประมาณ อปท.  
นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ
58
0
26/08/2557
การจัดทำรายงานประจำปีของส่วนราชการ  
ชวลิต มั่นคง
72
0
18/08/2557
การทุจริตในการสอบครูผู้ช่วย จ ชลบุรี  
อถิรัก ไร่รัต
63
0
14/08/2557
ขอความอนุเคราะห์จากผู้บังคับบัญชา ได้กรุณาเห็นใจลูกจ้างวิชาชีพกระทรวงกลาโหมร ทางการรักษาได้เข้ารับการบรรจุเป็นช้าราชการ  
วิภาศิริ เกิดผิวดี
72
0
05/08/2557
ขอให้ช่วยลูกจ้างเหมาบริการกรมการปกครอง  
น.ส.กัญญาณัฐ รักโคตร
171
2
   หน้า   1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>