ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการรับฟังความคิดเห็นฯ "เกี่ยวกับโครงการของรัฐ" 1606 คำถาม
2894 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย อภิรัฐ นพคณาวงศ์
 เรื่อง อยากให้คณะรัฐบาลศึกษาเรื่องการเงินให้มากกว่านี้
 วันที่ 16/02/2561
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ" 193 คำถาม
376 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มี แผนก คณิตศาสตร์ พวกมึงไม่เห็นคุณค่าเลย
 วันที่ 04/11/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "การใช้งานเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน" 412 คำถาม
643 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นาย อา๓รณ์ สงวนชิด
 เรื่อง โรงบาลของหลวงทำไม่ใจดำกับคนจนทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวด้วย
 วันที่ 28/03/2561
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 2073 คำถาม
2432 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ร้านขายส่ง กำลังจะตาย
 วันที่ 17/03/2561
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ : (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 69 คำถาม
297 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ปล่อย ให้ ผ่อน บ้าน 40 ปี ได้ไง เขาเรียก เจ้งแล้ว
 วันที่ 21/10/2560
 ห้อง “การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ....” 16 คำถาม
44 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ธนาคารต้องรอ 30 ปีถึงจะปล่อยสินเชื่อ Lot ใหม่ได้
 วันที่ 28/09/2559