ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการรับฟังความคิดเห็นฯ "เกี่ยวกับโครงการของรัฐ" 1605 คำถาม
2893 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ระบบ นายก ไม่ดียังไง มีผู้ชนะ คนเดียว
 วันที่ 04/11/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ" 193 คำถาม
375 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มี แผนก คณิตศาสตร์ พวกมึงไม่เห็นคุณค่าเลย
 วันที่ 04/11/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "การใช้งานเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน" 409 คำถาม
640 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง รถไฟฟ้าความเร็วสูง ก็จะ เอา รถไฟฟ้าที่เป็น คัน ก็จะ เอา ไฟไหม้แน่
 วันที่ 12/11/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 2064 คำถาม
2417 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง เจ้ง แล้ว อะไรๆ ก็ขนส่ง
 วันที่ 01/11/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ : (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 69 คำถาม
297 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ปล่อย ให้ ผ่อน บ้าน 40 ปี ได้ไง เขาเรียก เจ้งแล้ว
 วันที่ 21/10/2560
 ห้อง “การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ....” 16 คำถาม
44 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ธนาคารต้องรอ 30 ปีถึงจะปล่อยสินเชื่อ Lot ใหม่ได้
 วันที่ 28/09/2559