ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการรับฟังความคิดเห็นฯ "เกี่ยวกับโครงการของรัฐ" 1605 คำถาม
2893 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ระบบ นายก ไม่ดียังไง มีผู้ชนะ คนเดียว
 วันที่ 04/11/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ" 193 คำถาม
376 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มี แผนก คณิตศาสตร์ พวกมึงไม่เห็นคุณค่าเลย
 วันที่ 04/11/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "การใช้งานเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน" 411 คำถาม
641 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย มานพ บุญน้อย
 เรื่อง ร้องเรียน พนังงานให้บริการขนส่ง สาขาเด่นชัย จ.แพร่
 วันที่ 26/12/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 2067 คำถาม
2418 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย แสงชัย เอื้อศิลป์
 เรื่อง ขึ้นภาษีธุรกิจทำลายสิ่งแวดล้อม
 วันที่ 04/01/2561
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ : (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 69 คำถาม
297 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ปล่อย ให้ ผ่อน บ้าน 40 ปี ได้ไง เขาเรียก เจ้งแล้ว
 วันที่ 21/10/2560
 ห้อง “การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ....” 16 คำถาม
44 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ธนาคารต้องรอ 30 ปีถึงจะปล่อยสินเชื่อ Lot ใหม่ได้
 วันที่ 28/09/2559