ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการรับฟังความคิดเห็นฯ "เกี่ยวกับโครงการของรัฐ" 1597 คำถาม
2889 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย แสงขัย เอื้อศิลป์
 เรื่อง ทุกๆการเลือกตั้งในประเทศไทยต้องไม่มีคนตาย
 วันที่ 25/04/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ" 181 คำถาม
361 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย ศราวุธ น้อมนอบ
 เรื่อง ด่วน : การพิจารณาตีความการเข้าข่ายโครงการที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 วันที่ 24/05/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "การใช้งานเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน" 404 คำถาม
639 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย รัชดาพร ปันนา
 เรื่อง ฝากถึง นายกรัฐมนตรี คะ
 วันที่ 23/06/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 2055 คำถาม
2412 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย สมิทธ์ ประยูรยวง
 เรื่อง อยากให้ทำสำเนาทะเบียนบ้านเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย อย่างเช่นเดียวกับบัตรประจำตัวประชาชน
 วันที่ 18/06/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ : (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 67 คำถาม
295 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง นกพิราบขาว มาหา พวกมึงจัดฉากหรือ เปล่า
 วันที่ 30/09/2559
 ห้อง “การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ....” 16 คำถาม
43 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ธนาคารต้องรอ 30 ปีถึงจะปล่อยสินเชื่อ Lot ใหม่ได้
 วันที่ 28/09/2559