ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการรับฟังความคิดเห็นฯ "เกี่ยวกับโครงการของรัฐ" 1594 คำถาม
2877 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย สายนที ไทยสวัสดิ์
 เรื่อง ขอเรียนปรึกษาถึงรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในโรงพยาบาลรัฐค่ะ
 วันที่ 21/03/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ" 179 คำถาม
356 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย จันทร์เพ็ญ พูญทัศนฺ
 เรื่อง ในปี2560นี้ จะมีโครงการเออรี่ของข้าราชการครูไหมค่ะ
 วันที่ 30/01/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "การใช้งานเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน" 403 คำถาม
637 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย ธานุวัฒน์ รอบคอบ
 เรื่อง ขอสารวันเด็ก 2560 ของท่านนายกชัดๆหน่อยครับ
 วันที่ 10/01/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 2047 คำถาม
2396 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย ไม่ประสงค์ออกนาม ผู้ทำหน้าที่
 เรื่อง การออกกำลังกายในวันพุธ
 วันที่ 16/03/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ : (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 67 คำถาม
293 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง นกพิราบขาว มาหา พวกมึงจัดฉากหรือ เปล่า
 วันที่ 30/09/2559
 ห้อง “การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ....” 16 คำถาม
42 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ธนาคารต้องรอ 30 ปีถึงจะปล่อยสินเชื่อ Lot ใหม่ได้
 วันที่ 28/09/2559