ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการรับฟังความคิดเห็นฯ "เกี่ยวกับโครงการของรัฐ" 1601 คำถาม
2891 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นาย เสกสรร สกุลเพชรทองคำ
 เรื่อง การแก้ปัญหาขายสลากกินแบ่งแพง
 วันที่ 21/08/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ" 188 คำถาม
371 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย แสงชัย เอื้อศิลป์
 เรื่อง กีฬาหรือสิ่งให้เกิดการพนัน
 วันที่ 21/09/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "การใช้งานเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน" 404 คำถาม
639 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย รัชดาพร ปันนา
 เรื่อง ฝากถึง นายกรัฐมนตรี คะ
 วันที่ 23/06/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 2060 คำถาม
2416 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย ฉลอง อัตตวิริยะสุวร
 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
 วันที่ 08/09/2560
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ : (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 68 คำถาม
296 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย เมฆินทร์ นิลมาตย์
 เรื่อง ในกรณีพนักงานราชการ
 วันที่ 26/07/2560
 ห้อง “การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ....” 16 คำถาม
44 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ธนาคารต้องรอ 30 ปีถึงจะปล่อยสินเชื่อ Lot ใหม่ได้
 วันที่ 28/09/2559