ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการรับฟังความคิดเห็นฯ "เกี่ยวกับโครงการของรัฐ" 1618 คำถาม
2915 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย คมสัน นูมหันต์
 เรื่อง เสนอแนะการแก้ปัญหาการเตรียมการรองรับประชากรผู้สูงอายุที่จะมีมากขึ้นในอนาคตอีกหนึ่งวิธึ
 วันที่ 14/08/2562
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ" 197 คำถาม
381 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง เตือนภัย สินเชื่อ Bank กลายเป็น กฏหมายแล้ว
 วันที่ 09/08/2562
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ "การใช้งานเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน" 419 คำถาม
656 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ธนาคาร ให้เงินก้อน กับผู้ กู้ ให้ไปใช้ แสดงว่า ถ้าผ่อน เกิน 10 ปี สามารถ
 วันที่ 07/07/2562
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 2101 คำถาม
2451 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย ทัศน์ฐนันท์ ธรากุบกิตติโชติ
 เรื่อง อยากให้จริงจังเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 วันที่ 04/10/2562
 ห้อง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ : (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 69 คำถาม
303 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ปล่อย ให้ ผ่อน บ้าน 40 ปี ได้ไง เขาเรียก เจ้งแล้ว
 วันที่ 21/10/2560
 ห้อง “การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ....” 16 คำถาม
44 คำตอบ
 คำถามล่าสุด โดย นรินทร์ พรวัชระกุล
 เรื่อง ธนาคารต้องรอ 30 ปีถึงจะปล่อยสินเชื่อ Lot ใหม่ได้
 วันที่ 28/09/2559