ขั้นตอนการขอ Username และ Password


๑. ตรวจสอบสถานะ ว่ามีหน่วยงานของท่านได้รับ Username และ Password แล้วหรือไม่
๒. ให้หน่วยงานทำหนังสือเรียนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอ Username และ Password พร้อมกับแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานประจำหน่วยงาน
ตัวอย่างหนังสือ
๒.๑ ผู้ประสานงานระดับนโยบาย จำนวน ๑ คน
๒.๒ ผู้ประสานงานระดับปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน
๒.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จำนวน ๑ หน่วยงาน
๓. ส่งหนังสือตามข้อ ๒ ถึง ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐