การชี้แจงและให้คำแนะนำ/ปรึกษาหารือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (หนังสือ)

1. คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
2. บริษัทอินเตอร์เนชันแนล เอ็นไวรอนเมนทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
3. กระทรวงสาธารณสุข
 

การชี้แจงและให้คำแนะนำ/ปรึกษาหารือ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (โทรศัพท์)

1. สำนักกฎหมายและระเบียบ ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
2. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
6. โรงงานยาสูบ
7. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8. การไฟฟ้านครหลวง