โครงการที่มีการรับฟังความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรัฐ

โครงการของรัฐตามระเบียบ ไม่เป็นโครงการของรัฐตามระเบียบ โครงการที่มีกฎหมายเฉพาะ
ผู้เข้าชม

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการของรัฐเป็นอย่างมาก โดยได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในหลายมาตรา ซึ่งในปัจจุบันมีกฎมายที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็นและหรือการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้
...

แนวคำพิพากษา

ตัวอย่างคำพิพากษาหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นและหรือการมีส่วนร่วมของประชาชน
...

ผู้เยี่ยมชม

0

View Report